X Zavrieť

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom

 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „TIPOS“ alebo „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok I
Predmet úpravy

1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností osoby, ktorej je zriadené hráčske konto, hráča, spoločnosti TIPOS, a to (i) pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje spoločnosť TIPOS pri prijímaní stávok na hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu (ďalej len „internetové hry“) na webovej stránke www.tipos.sk a všetkých jej podstránkach (ďalej len „ www.tipos.sk“), (ii) pri prevádzke internetových hier spoločnosťou TIPOS, (iii) pri účasti hráča na internetových hrách, (iv) pri iných podmienkach zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou TIPOS a osobou, ktorej je zriadené hráčske konto alebo hráčom v rámci internetových hier. Primerane to platí vo vzťahu k hazardným hrám, pri ktorých TIPOS umožňuje prostredníctvom internetu prijímanie stávok a vyplácanie výhier (číselné lotérie), za podmienok určených v príslušnom hernom pláne (hernom pláne číselných lotérií).

2. TIPOS v rámci poskytovaných služieb umožňuje hráčovi najmä:

a) zriadiť si hráčske konto, ktoré môže byť vo forme základnej alebo komplexnej registrácie, a teda hráč môže mať základné hráčske konto alebo komplexné hráčske konto; spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo obmedziť rozsah internetových hier alebo číselných lotérií, na ktorých sa môže hráč zúčastniť prostredníctvom základného hráčskeho konta alebo komplexného hráčskeho konta; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že hráč môže mať u spoločnosti TIPOS vždy len jedno hráčske konto, a to buď základné hráčske konto alebo komplexné hráčske konto; ak sa v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvádza pojem hráčske konto, a to bez uvedenia, o ktorý druh ide, platí, že dané ustanovenie sa vzťahuje na základné hráčske konto, ako aj na komplexné hráčske konto, pokiaľ z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak;

b) previesť si na príslušné hráčske konto peňažné prostriedky v rozsahu určenom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré hráč môže podľa svojej vôle využívať ako vklad pri rôznych hazardných hrách, pri ktorých to herné plány budú umožňovať a pri ktorých TIPOS túto službu hráčom umožňuje za podmienok a v limitoch určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami; zoznam hazardných hier, pri ktorých sa príslušné hráčske konto dá využiť bude vždy aktuálne zverejnený na internetovej stránke www.tipos.sk; TIPOS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku hazardných hier, ktorých sa možno zúčastniť prostredníctvom základného hráčskeho konta alebo komplexného hráčskeho konta;

c) využívať prevedenú peňažnú čiastku na príslušnom hráčskom konte podľa svojho slobodného rozhodnutia na úhradu vkladu pri ktorejkoľvek internetovej hre alebo číselnej lotérii v rozsahu a za podmienok určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ hráč uzatvára stávky alebo vykonáva iné úkony potrebné k účasti na hre prostredníctvom internetu, pričom maximálna výška vkladu pre jednotlivé hry je limitovaná príslušným herným plánom pre každú prevádzkovanú internetovú hru, resp. číselnú lotériu a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami;

d) využívať možnosť vyplatenia výhry na príslušné hráčske konto v rozsahu a za podmienok určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a následne podľa svojho uváženia použiť tieto prostriedky zodpovedajúce výhre na príslušnom hráčskom konte počas doby vymedzenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nasledovnými spôsobmi:

- podľa článku I tohto bodu 2 písm. b) všeobecných obchodných podmienok alebo

previesť prostriedky výhry na bankový účet, ktorý patrí hráčovi;

e) kedykoľvek príslušné hráčske konto zrušiť, pričom vzniká hráčovi nárok na výplatu peňažnej sumy zodpovedajúcej nespotrebovanej čiastke, a to všetko za podmienok uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach a

f) zmeniť svoje základné hráčske konto na komplexné hráčske konto za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre zriadenie komplexného hráčskeho konta.

Článok II
riadenie hráčskeho konta

1. Základné hráčske konto bude hráčovi zriadené, pokiaľ splní všetky podmienky vyžadované týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to:

a) hráč vyjadrí svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje a vyhlasuje, že

- je v plnom rozsahu spôsobilý na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou hráča na internetových hrách alebo číselných lotériách,

- dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,

- ako hráč, resp. osoba, ktorej sa zriadi hráčske konto, spĺňa všetky podmienky, ktoré platný právny poriadok, resp. príslušné herné plány vyžadujú na umožnenie účasti na príslušnej hazardnej hre,

- v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- si je vedomý v plnom rozsahu, že zriadením hráčskeho konta dochádza medzi osobou, ktorej sa zriadi hráčske konto, resp. hráčom a spoločnosťou TIPOS k uzavretiu zmluvy, ktorej obsahom sú vzájomné práva a povinnosti takýchto osôb a spoločnosti TIPOS vymedzené zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu, resp. herným plánom číselných lotérií a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- v prípade, ak je politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude bezodkladne, a to ešte pred momentom vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoje hráčske konto a pred účasťou v akejkoľvek hazardnej hre prostredníctvom svojho hráčskeho konta, informovať spoločnosť TIPOS o tejto skutočnosti, a to zaslaním emailu na adresu info@tipos.sk; v takomto prípade sa hráč zaväzuje, že až do následného potvrdenia alebo iných pokynov spoločnosti TIPOS, sa tiež zdrží vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoje hráčske konto a pred účasťou v akejkoľvek hazardnej hre prostredníctvom svojho hráčskeho konta;

b) hráč riadne, správne a úplne vyplní registračný formulár, a to:

(i) uvedením svojich údajov v nasledovnom rozsahu:

- emailová adresa,

- mobilné telefónne číslo,

- číslo svojho bankového účtu a banku, v ktorej je vedené, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na hráčskom konte pri zrušení hráčskeho konta, pričom platí, že poskytnutie týchto údajov o bankovom účte je dobrovoľné.

(ii) zvolením užívateľského mena (nickname), prihlasovacieho mena (login) a prihlasovacieho hesla;

c) hráč zadá kód, ktorý mu bude po zadaní uvedených údajov odoslaný na jeho mobilný telefón formou sms správy;

d) hráč môže udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to v rozsahu a za podmienok uvedených na webovej stránke www.tipos.sk pri zriadení príslušného hráčskeho konta, pričom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas so spracúvaním osobných údajov sa v takom prípade udeľuje výlučne v rozsahu, v ktorom spoločnosti TIPOS nevyplýva z príslušných právnych predpisov právo spracúvať osobné údaje hráča aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby; hráč môže rovnako udeliť súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu a za podmienok uvedených na webovej stránke www.tipos.sk pri zriadení príslušného hráčskeho konta.

2. Komplexné hráčske konto bude hráčovi zriadené, pokiaľ:

a) hráč vyjadrí svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom hráč vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje a vyhlasuje, že:

- je v plnom rozsahu spôsobilý na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou hráča na internetových hrách alebo číselných lotériách,

- dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,

- ako hráč, resp. osoba, ktorej sa zriadi hráčske konto, spĺňa všetky podmienky, ktoré platný právny poriadok, resp. príslušné herné plány vyžadujú na umožnenie účasti na príslušnej hazardnej hre,

- v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- si je vedomý v plnom rozsahu, že zriadením hráčskeho konta dochádza medzi osobou, ktorej sa zriadi hráčske konto, resp. hráčom a spoločnosťou TIPOS k uzavretiu zmluvy, ktorej obsahom sú vzájomné práva a povinnosti takýchto osôb a spoločnosti TIPOS vymedzené zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu resp. herným plánom číselných lotérií a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- v prípade, ak je politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude bezodkladne, a to ešte pred momentom vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoje hráčske konto a pred účasťou v akejkoľvek hazardnej hre prostredníctvom svojho hráčskeho konta, informovať spoločnosť TIPOS o tejto skutočnosti, a to zaslaním emailu na adresu info@tipos.sk; v takomto prípade sa hráč zaväzuje, že až do následného potvrdenia alebo iných pokynov spoločnosti TIPOS, sa tiež zdrží vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoje hráčske konto a pred účasťou v akejkoľvek hazardnej hre prostredníctvom svojho hráčskeho konta;

b) hráč riadne, správne a úplne vyplní registračný formulár, a to:

(i) uvedením svojich údajov v nasledovnom rozsahu:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,

- emailová adresa,

- mobilné telefónne číslo,

- štátna príslušnosť,

- druh a číslo dokladu totožnosti,

- číslo svojho bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na hráčskom konte pri zrušení hráčskeho konta,

(ii) zvolením užívateľského mena (nickname), prihlasovacieho mena (login) a prihlasovacieho hesla;

c) hráč umožní spoločnosti TIPOS vykonanie jeho identifikácie a overenie jeho identifikácie v rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou, a to najmä ale nielen predložením svojho dokladu totožnosti, a to občianskeho preukazu, za jeho fyzickej prítomnosti alebo predložením elektronickej kópie (scanu) dvoch dokladov totožnosti, pričom jedným z nich musí byť občiansky preukaz, z ktorého kópie musia byť zrejmé, resp. viditeľné podobizeň hráča a nasledovné údaje hráča: meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak hráč nie je fyzicky prítomný;

d) hráč môže udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to v rozsahu a za podmienok uvedených na webovej stránke www.tipos.sk pri zriadení príslušného hráčskeho konta, pričom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas so spracúvaním osobných údajov sa v takom prípade udeľuje výlučne v rozsahu, v ktorom spoločnosti TIPOS nevyplýva z príslušných právnych predpisov právo spracúvať osobné údaje hráča aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby; hráč môže rovnako udeliť súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu a za podmienok uvedených na webovej stránke www.tipos.sk pri zriadení príslušného hráčskeho konta.

3. Po splnení všetkých podmienok uvedených v článku II bod 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na internetovej stránke www.tipos.sk, s ktorými bude hráč oboznámený pri registrácii základného hráčskeho konta, bude hráčovi aktivované jeho osobné základné hráčske konto. Po splnení všetkých podmienok uvedených v článku II bod 2 a po splnení ďalších podmienok uvedených na internetovej stránke www.tipos.sk, s ktorými bude hráč oboznámený pri registrácii komplexného hráčskeho konta, bude hráčovi aktivované jeho osobné komplexné hráčske konto.

4. Následne po zriadení príslušného hráčskeho konta si môže hráč previesť na príslušné hráčske konto prostriedky, avšak podľa limitov, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.tipos.sk, v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to na účet uvedený taktiež na danej internetovej stránke so všetkými údajmi, ktoré budú pre úspešný priebeh transakcie vyžadované. Úhrada je považovaná za vykonanú až v momente, keď príslušná suma, ktorú hráč uhrádza, bude pripísaná na určený účet. V prípade, že hráč pri platbe na bankový účet nedodrží predpísaný postup a neuvedie správne požadované údaje, TIPOS nezodpovedá za omeškanie prevodu prostriedkov na hráčske konto z dôvodu sťaženej identifikácie platby, prípadne úplnej nemožnosti jej identifikácie.

5. Na prevod prostriedkov môže hráč okrem priameho vkladu na určený bankový účet spoločnosti TIPOS (IBAN SK93 1100 0000 0026 2610 6893), využiť aj platenie formou internet bankingu rôznych bánk alebo prostredníctvom kreditnej karty, prostredníctvom služby SMS platba, paysafecard, a ďalšími spôsobmi ktoré sú prístupné cez internetovú stránku www.tipos.sk (ďalej len „platobné kanály“). TIPOS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku platobných kanálov. V prípade platby kreditnou kartou je potrebné dodržať všeobecne platné pravidlá kartových spoločností. TIPOS nezodpovedá za eventuálne odmietnutie transakcie zo strany kartovej spoločnosti alebo banky sprostredkujúcej transakciu prostredníctvom platobnej karty. Hráč berie na vedomie, že v prípade prevodov peňažných prostriedkov na hráčske konto prostredníctvom akéhokoľvek platobného kanálu, si môže prevádzať výlučne také prostriedky, vo vzťahu ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi legálne nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ako majiteľ alebo disponent príslušného účtu.

6. Po identifikácii platby a jej výšky TIPOS pripíše hráčovi na jeho príslušné hráčske konto prevedenú peňažnú čiastku. Prostriedky budú pripísané ihneď po potvrdení prevádzkovateľom platobného kanálu (banka, kartová spoločnosť). Až týmto momentom je hráč oprávnený vykonávať stávky a využívať prevedené peňažné prostriedky ako vklad do hazardných hier prostredníctvom príslušného hráčskeho konta. TIPOS nezodpovedá za eventuálne omeškanie pripísania peňažných prostriedkov z dôvodu technických alebo iných problémov na strane prevádzkovateľa platobného kanálu.

7. Hráč je oprávnený kedykoľvek si navýšiť príslušné hráčske konto za účelom podávania stávok v internetových hrách alebo číselných lotériách, vždy spôsobom prevodu finančných prostriedkov aspoň v minimálne stanovenej výške na bankový účet spoločnosti TIPOS (IBAN SK93 1100 0000 0026 2610 6893) alebo prostredníctvom iných platobných kanálov a to vždy s použitím identifikačných údajov platby vyžadovaných spoločnosťou TIPOS, a to za podmienok a v limitoch určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

8. Spoločnosť TIPOS priamo je oprávnená stanoviť maximálny možný jednorázový vklad na príslušné hráčske konto a to v súlade s Európskymi štandardami zodpovedného hrania ku ktorým sa TIPOS prihlásil, ako aj z bezpečnostných dôvodov. Výška tejto sumy je zverejnená na stránke www.tipos.sk. TIPOS je oprávnený kedykoľvek túto čiastku upraviť.

9. Aktívne komplexné hráčske konto obsahuje meno a priezvisko hráča a aktívne základné hráčske konto obsahuje údaj o mobilnom telefónnom čísle hráča. Hráčske konto ďalej obsahuje aktuálny zostatok finančných prostriedkov na hráčskom konte a je štandardne bezpečnostne prepojené s riadiacim systémom ako aj s transakčnými systémami vybraných komerčných bánk (internet banking, platobné karty a pod.) a inými podobnými systémami. O aktivácii hráčskeho konta je hráč upovedomený e-mailom a súčasne aj oznamom priamo na internetovej stránke.

Článok III

Využívanie hráčskeho konta

1. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho konta zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a PIN kód, ktorý mu TIPOS zašle po registrácii na e-mailovú adresu uvedenú v príslušnom registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta alebo prostredníctvom SMS, ak o to hráč požiadal. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, platí, že hráč je oprávnený na akékoľvek a všetky dispozície s príslušným hráčskym kontom výlučne iba osobne, t.j. nie je oprávnený splnomocniť akúkoľvek osobu na svoje zastupovanie; to neplatí, ak zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu výslovne vyplýva inak.

2. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a PIN kód pred ich akýmkoľvek sprístupnením akejkoľvek tretej osobe. TIPOS nezodpovedá za straty a inú škodu spôsobenú hráčovi tým, že hráč zabudol, stratil alebo zverejnil svoj PIN kód alebo prípadne iné prístupové heslá. TIPOS však zabezpečí blokáciu hráčskeho konta, bezodkladne po tom, ako hráč o to požiada (najneskoršie však do 72 hodín) a zodpovie správne otázky ohľadne osobných údajov prípadne ďalších identifikačných údajov vyžadovaných pri registrácii za účelom identifikácie hráča, o ktorého hráčske konto sa jedná. Odblokovanie hráčskeho konta nastane na základe požiadania hráča, ak hráč nespochybniteľne dokáže svoju identitu.

3. Hráč je povinný v prípade, ak došlo na základe určitých právnych skutočností k zmene osobných údajov a ďalších údajov uvedených v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta, ako aj dokladov predložených pri zriadení príslušného hráčskeho konta, hoci tieto boli ku dňu ich predloženia spoločnosti TIPOS správne a úplné, tieto bezodkladne aktualizovať, t.j. bezodkladne oznámiť zmeny príslušných údajov spoločnosti TIPOS, a to prostredníctvom elektronického formuláru na stránke www.tipos.sk, a to najneskôr v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami; to neplatí v prípade telefónneho čísla pri základnom hráčskom konte, ktoré nemôže byť zmenené. Hráč je povinný zmenu relevantne preukázať. Hráč berie súčasne na vedomie, že všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom operátora spoločnosti TIPOS môžu byť zaznamenávané a archivované.

4. Anonymné hranie internetových hier, t.j. účasť na internetových hrách pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi osoby je v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a má za následok:

a) nevzniknutie nároku na výhru, bez nároku vrátenia vkladu a

b) zrušenie hráčskeho konta podľa podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Zúčastnenie sa internetových hier prostredníctvom základného hráčskeho konta sa nepovažuje za anonymné hranie internetových hier. Hráčske konto môže byť využívané výlučne iba osobou, ktorá si ho zriadila, a to v rozsahu všetkých a akýchkoľvek úkonov, ku ktorým dochádza pri jeho zriadení, využívaní, disponovaní, prevodu vkladov, účasti na internetových hrách alebo číselných lotériách, vyplatení výhry, prevodu prostriedkov, zrušení hráčskeho konta a pod., ak iné nevyplýva z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo z príslušných kogentných právnych predpisov. Hráč je povinný vyvinúť všetko potrebné úsilie na to, aby zamedzil akémukoľvek využitiu jeho hráčskeho konta treťou osobou. V prípade zistenia takéhoto neoprávneného využitia/zneužitia, je to hráč povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti TIPOS. Ak k neoprávnenému disponovaniu s hráčskym kontom osobou inou ako je hráč, ktorému hráčske konto patrí, došlo bez zavinenia spoločnosti TIPOS, spoločnosť TIPOS nezodpovedá za prípadné škody tým spôsobené, ak z aplikovateľných právnych predpisov nevyplýva inak. Ak spoločnosť TIPOS bude mať odôvodnené pochybnosti o tom, že u hráča neboli splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru, a to najmä, ale nielen, že hráč nie je osobou, ktorá sa zúčastnila internetovej hry osobne, na hráčske konto boli prevedené prostriedky v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to najmä ale nielen, ak boli prevedené z bankového účtu, resp. boli prevedené prostriedky prostredníctvom iného platobného kanála a hráč nebol oprávnený takýmto spôsobom s prevedenými prostriedkami nakladať a pod., vyhradzuje si právo požiadať hráča o preukázanie splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na výhru. Do momentu preukázania týchto skutočností postačujúcim spôsobom, je spoločnosť TIPOS oprávnená nevyplatiť výhru, čím hráčovi nevznikajú žiadne nároky v súvislosti s takýmto pozdržaním platby, ak sa neskôr preukáže, že u hráča boli splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru; to platí, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

6. Hráč je oprávnený kedykoľvek vstupovať na svoje príslušné hráčske konto, s výnimkou času určenému technologickej prestávke alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, ako aj v prípadoch, keď je jeho príslušné hráčske konto blokované za podmienok určených príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. O každej technologickej prestávke bude hráč informovaný na internetovej stránke www.tipos.sk, pokiaľ táto bola plánovaná.

7. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v článku III bod 6, uzatvoriť stávky v hazardných hrách a použiť na úhradu vkladov peňažnú čiastku, ktorú má k dispozícii na príslušnom hráčskom konte. Tieto úkony môže vykonať len v hazardných hrách, pri ktorých to umožňuje herný plán hry a TIPOS.

8. TIPOS je oprávnený kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť zoznam hazardných hier, pri ktorých bude môcť hráč využívať služby príslušného hráčskeho konta. Pokiaľ TIPOS zúži zoznam hazardných hier, pri ktorých hráč využíval príslušné hráčske konto, TIPOS je povinný zabezpečiť, aby výhry z hazardných hier, v ktorých hráč vykonal stávku a uhradil vklady prostredníctvom služieb hráčskeho konta, mohol hráč použiť alebo aby mu boli vyplatené spôsobom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a herného plánu platného pre príslušnú hazardnú hru. Podmienky využívania základného hráčskeho konta z pohľadu stanovených limitov obratov tým nie sú dotknuté.

9. Pokiaľ výška peňažnej čiastky na príslušnom hráčskom konte je nižšia ako minimálny vklad potrebný na zúčastnenie sa v príslušnej hazardnej hre, ktorej sa chce hráč zúčastniť, stávka hráča nebude prijatá. Stávka hráča realizovaná prostredníctvom základného hráčskeho konta rovnako nebude prijatá v prípade, že sa ňou dosiahnu, resp. prekročia stanovené limity obratu na základnom hráčskom konte v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

10. Osoba, ktorej bolo zriadené príslušné hráčske konto alebo hráč, nie sú oprávnení využívať príslušné hráčske konto na prevod prostriedkov bez ich využitia v internetovej hre alebo číselných lotériách, ak tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú výslovne inak. Tieto osoby tak nemôžu prostriedky, ktoré vložili na svoje príslušné hráčske konto, s výnimkou prostriedkov, ktoré boli na hráčske konto prevedené z titulu výhry, prevádzať na bankový účet, ani akýmkoľvek iným spôsobom ich previesť z príslušného hráčskeho konta, pokiaľ nedošlo k zrušeniu ich príslušného hráčskeho konta z akéhokoľvek dôvodu a v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nevznikol takejto osobe nárok na vyplatenie zostatku na hráčskom konte.

11. Hráč berie na vedomie, že:

(i) spoločnosť TIPOS zabezpečuje služby súvisiace so zriadením a prevádzkou príslušného hráčskeho konta o.i. na základe zmluvných vzťahov s príslušnými bankami, resp. kartovými spoločnosťami,

(ii) spoločnosť TIPOS je v zmysle podmienok zmluvného vzťahu s príslušnými bankami, resp. kartovými spoločnosťami na základe žiadosti banky alebo kartovej spoločnosti, povinná vždy podľa preukázateľných inštrukcií banky alebo kartovej spoločnosti, blokovať prostriedky na príslušnom hráčskom konte, resp. príslušné hráčske konto, a to aj v situácii, keď nie sú dané iné právne dôvody okrem požiadavky banky alebo kartovej spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, v takomto prípade nie je spoločnosť TIPOS zodpovedná v žiadnom rozsahu za pozastavenie poskytovania služieb, resp. blokáciu príslušného hráčskeho konta alebo prostriedkov na ňom a hráčovi v súvislosti s tým nevznikajú žiadne nároky, ak spoločnosť TIPOS preukáže, že postupovala výlučne podľa preukázateľných inštrukcií banky alebo kartovej spoločnosti, a teda plnila svoju inú zmluvnú povinnosť. Tým nie je dotknutý prípadný nárok hráča voči banke alebo kartovej spoločnosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že predmetné ustanovenie sa bude aplikovať iba ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, pričom ho rovnako nie je možné vykladať ako vzdanie sa akéhokoľvek práva hráčom vopred.

12. Hráč je povinný zadať ako bankový účet, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo vyplatené peňažné prostriedky v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, výlučne bankový účet, ktorého je on sám majiteľom. Spoločnosť TIPOS je kedykoľvek oprávnená požiadať hráča o preukázanie skutočnosti, že hráč je majiteľom príslušného bankového účtu. V prípade porušenia týchto povinností hráča alebo jeho neschopnosti preukázať ich splnenie, platí, že (i) spoločnosť TIPOS je oprávnená bez ďalšieho jednostranne zrušiť príslušné hráčske konto a (ii) akýkoľvek nárok na výhru, bez ohľadu na to, či už bola prevedená na hráčske konto alebo nie, zaniká, nakoľko neboli splnené všetky podmienky účasti na internetovej hre; v takomto prípade nevzniká spoločnosti TIPOS ani povinnosť vrátiť hráčovi vklad použitý na internetovú hru, resp. číselnú lotériu.

13. Práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu medzi spoločnosťou TIPOS a hráčom sú neprevoditeľné a neprechoditeľné, ak z kogentných právnych predpisov nevyplýva inak. To neplatí pokiaľ ide o peňažné nároky z titulu vyplatenia zostatku na hráčskom konte v prípade smrti hráča. V takomto prípade nárok na vyplatenie zostatku patrí do dedičstva, ak z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak. Oprávnená osoba je povinná predložiť spoločnosti TIPOS súdne rozhodnutie opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti pri uplatnení nároku na finančné prostriedky na príslušnom hráčskom účte hráča v čase jeho smrti. Iným spôsobom je po smrti hráča možné disponovať s nárokom na vyplatenie zostatku výlučne spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov upravujúcich dedičské konanie, resp. iných právnych predpisov, z ktorých explicitne vyplýva právo na takéto disponovanie.

14. Hráč, ktorý sa zúčastňuje internetovej hry e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP) je rovnako povinný dodržiavať všetky povinnosti stanovené v Prílohe č. 1 k všeobecným obchodným podmienkam: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP).

15. Základné hráčske konto môže hráč využiť na účasť v nasledovných hazardných hrách za nasledovných podmienok, avšak za predpokladu, že celkový obrat na jeho základnom hráčskom konte nedosiahne sumu vo výške 2 000 EUR:

a) v internetových hrách v prípade, ak obrat na takomto základnom hráčskom konte neprekročil v prípade internetových stávok TIPKURZ.SK sumu vo výške 20 EUR a v prípade internetových hier tvoriacich e-CASINO neprekročil sumu vo výške 20 EUR,

b) v číselných lotériách v prípade, ak obrat na takomto základnom hráčskom konte nedosiahol sumu vo výške 2 000 EUR,

pričom platí, že:

- obratom sa rozumie súhrn všetkých vkladov a výhier na príslušnom základnom hráčskom konte, pričom:

(i) výhrami na príslušnom hráčskom konte sa rozumejú všetky výhry, na ktoré hráčovi vznikol nárok na základe jeho účasti v príslušnej hazardnej hre prostredníctvom základného hráčskeho konta;

(ii) vkladmi sa výlučne na účely výpočtu obratu rozumejú všetky a akékoľvek finančné prostriedky prevedené hráčom na jeho hráčske konto;

- sumy finančných limitov obratu na základnom hráčskom konte stanovené pre účasť v jednotlivých hazardných hrách sa posudzujú jednak samostatne podľa definovaných druhov hazardných hier, ako aj kumulatívne celkovou sumou obratu na hráčskom konte bez ohľadu na druh hazardnej hry;

- ak hráč dosiahne limit stanovený pre určitú hazardnú hru, resp. kategóriu hazardných hier, pričom však nedosiahol limity určené pre ďalšie hazardné hry, ktorých sa môže zúčastniť prostredníctvom svojho základného hráčskeho konta, a zároveň nedosiahol ani celkový limit stanovený pre obrat na základnom hráčskom konte, platí, že hráč sa môže takýchto hazardných hier, ktorých limity nedosiahol, zúčastniť;

- ak hráč dosiahne uvedené limity obratu a má záujem pokračovať v účasti na internetových hrách alebo číselných lotériách, musí splniť podmienky na zriadenie komplexného hráčskeho konta a takéto hráčske konto si zriadiť u spoločnosti TIPOS;

- ak hráčovi vznikol nárok na výhru, ktorou dosiahol alebo prekročil stanovené obraty a zároveň nemá záujem o zriadenie komplexného hráčskeho konta, platí, že hráč sa musí do sídla spoločnosti TIPOS dostaviť osobne a predložiť svoj doklad totožnosti ako aj predložiť SMS, ktorá mu bude zaslaná na mobilné telefónne číslo zadané v registračnom formulári;

- v prípade, že hráč pri základnom hráčskom konte dosiahol celkový stanovený limit obratu určený pre základné hráčske konto a nezvolí si možnosť jeho transformácie na komplexné hráčske konto, platí, že odmietnutím tejto možnosti dochádza k zrušeniu základného hráčskeho konta a TIPOS hráčovi vyplatí zostatok prostriedkov, ktoré mal hráč na svojom základnom hráčskom konte na bankový účet určený hráčom.

16. Komplexné hráčske konto môže hráč využiť na všetky internetové hry alebo číselné lotérie bez ohľadu na výšku obratu na takomto hráčskom konte, ak z príslušného herného plánu internetových hier, príslušného herného plánu číselných lotérií alebo týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

17. V prípade transformácie základného hráčskeho konta na komplexné hráčske konto, a to z akéhokoľvek dôvodu, platí, že prostriedky, ktoré mal hráč na základnom hráčskom konte sa zriadením komplexného hráčskeho konta automaticky pripíšu na komplexné hráčske konto.

18. Pre účasť hráča na číselných lotériách prostredníctvom hráčskeho konta, či už základného hráčskeho konta alebo komplexného hráčskeho konta platí, že hráč ich môže využiť na účasť v číselných lotériách za podmienok určených v príslušnom hernom pláne číselných lotérií a za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok týkajúce sa internetových hier, sa budú primerane aplikovať aj na číselné lotérie, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo príslušného herného plánu číselných lotérií nevyplýva inak.

Článok IV
Overenie výhry a nakladanie s výhrou

1. TIPOS umožňuje hráčovi overiť si výsledok hry, t.j. či vyhral alebo prehral prostredníctvom stránky www.tipos.sk.

2. V prípade výhry, ak boli splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru a jej vyplatenie, bude suma výhry automaticky vyplatená hráčovi vo forme pripísania týchto prostriedkov na jeho príslušné hráčske konto. Hráč má následne možnosť podľa svojho uváženia použiť tieto prostriedky výhry na príslušnom hráčskom konte nasledovným spôsobom:

- na úhradu vkladu pri ktorejkoľvek internetovej hre, resp. číselnej lotérie počas vymedzeného obdobia prostredníctvom príslušného hráčskeho konta, kde to TIPOS, resp. príslušný herný plán alebo tieto všeobecné obchodné podmienky umožňujú, pokiaľ hráč uzatvára stávky alebo vykonáva iné úkony potrebné k účasti na hre prostredníctvom internetu, pričom maximálna výška vkladu pre jednotlivé hry je limitovaná herným plánom pre každú prevádzkovanú hru alebo

- previesť prostriedky výhry na bankový účet, ktorý patrí hráčovi.

3. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu na výhru v zmysle herného plánu platného pre príslušnú hazardnú hru.

4. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje, po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru v súlade s jeho dispozíciou, výhru vyplatiť spôsobom určeným v príslušnom hernom pláne a týchto všeobecných obchodných podmienkach. TIPOS je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča, pravdivosti jeho registračných údajov, splnenia podmienok prevodu prostriedkov na hráčske konto podľa článku II bod 5 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo o majiteľstve bankového účtu, na ktorý mu má byť vyplatená výhra, požadovať, aby si hráč prišiel vybrať výhru alebo peňažný zostatok z príslušného hráčskeho účtu osobne a môže tiež požadovať predloženie občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu preukazujúceho vek hráča alebo iný dôkaz o tom, že ide skutočne o dotknutého hráča. Ostatné podmienky vyžadované týmito všeobecnými obchodnými podmienkami tým nie sú dotknuté.

5. V prípade, že si hráč zvolí následne, po prevedení výhry na hráčske konto, možnosť vyplatenia výhry na bankový účet, spoločnosť TIPOS zabezpečí vyplatenie výhry jej prevodom na tento bankový účet, ktorý hráč určí, pokiaľ sa jedná o takú výšku výhry, pri ktorej herný plán nevyžaduje jej osobné prevzatie v určených miestach. TIPOS nie je povinný vyplatiť výhru na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako registrovaný hráč, ktorý požiada o vyplatenie výhry. TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je jeho účtom.

6. TIPOS, aj v prípade, že na navýšenie hráčskeho konta bola využitá forma úhrady prostredníctvom platobnej karty alebo internet bankingu, bude vyplácať výhru len v hotovosti alebo na bankový účet určený hráčom pri registrácii, resp. v prípade základného hráčskeho konta, určený hráčom dodatočne, za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Výhra nemôže byť vyplatená kreditnou transakciou na platobnú kartu.

7. V prípade, že sa preukáže, že príslušné hráčske konto bolo zriadené osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa článku II bod 1 v prípade základného hráčskeho konta alebo podmienky podľa článku II bod 2 v prípade komplexného hráčskeho konta alebo registračný formulár vyplnený pri zriadení príslušného hráčskeho konta a ďalšie úkony vykonala osoba odlišná od osoby, ktorej údaje boli vyplnené, nevzniká hráčovi nárok na vyplatenie výhry, a príslušné hráčske konto bude po zistení uvedených skutočností zrušené.

8. Hráč potvrdzuje, že si je v plnom rozsahu vedomý skutočnosti, že nárok na výhru vzniká výlučne za splnenia všetkých podmienok vyžadovaných zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu, príslušným herným plánom číselných lotérií a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami voči hráčovi. V prípade, že ktorákoľvek podmienka nie je splnená, platí, že nárok na výhru nevzniká a v takomto prípade nevzniká spoločnosti TIPOS ani povinnosť vrátiť hráčovi vklad použitý na internetovú hru, resp. číselnú lotériu.

 

 

Článok V
Sankcie za porušenie etického kódexu, ukončenie poskytovania služieb hráčskeho konta

a zrušenie hráčskeho konta

 

1. V prípade, že osoba, ktorej bolo zriadené príslušné hráčske konto alebo hráč, nevyužijú hráčske konto k účasti na internetovej hre alebo číselnej lotérii po dobu 5 rokov, platí, že toto hráčske konto sa automaticky zruší uplynutím tejto doby a týmto osobám vzniká nárok na vrátenie zostatku prostriedkov na predmetnom hráčskom konte ku dňu zrušenia takéhoto hráčskeho konta. Ostatné povinnosti hráčov podľa týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

2. V prípade, že príslušné hráčske konto bude zrušené z niektorého z dôvodov uvedených v článku IV bod 7 týchto všeobecných obchodných podmienok, osoba, ktorá finančné prostriedky na tento účet previedla, má nárok na vrátenie nespotrebovaného zostatku finančných prostriedkov na tomto hráčskom konte. Takáto osoba však nemá nárok na vyplatenie výhier, ktoré jej ešte neboli prevedené resp. si ich ešte neprevzala, ako ani na vrátenie vkladu.

3. Hráč je oprávnený kedykoľvek hráčske konto zrušiť, a to buď priamo na svojom hráčskom konte zadaním príslušnej požiadavky na zrušenie svojho hráčskeho konta alebo na základe elektronicky zaslanej žiadosti. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje, že najneskôr do 7 pracovných dní po zadaní príslušnej požiadavky na zrušenie svojho hráčskeho konta priamo na hráčskom konte alebo po elektronickom doručení žiadosti o zrušenie príslušného hráčskeho konta a po splnení všetkých požiadaviek na jeho zrušenie, vráti hráčovi nespotrebované finančné prostriedky na bankový účet hráča uvedený v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta, resp. v prípade základného hráčskeho konta dodatočne určenom hráčom.

Po doručení žiadosti alebo po zadaní príkazu na zrušenie hráčskeho konta platí nasledovné:

- hráč už nemôže prostredníctvom príslušného hráčskeho konta vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej stávky spôsobom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach,

- všetky stávky dovtedy urobené prostredníctvom príslušného hráčskeho konta a ktoré sú neukončené, zostávajú v platnosti,

- všetky výhry v hrách, na ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom príslušného hráčskeho konta, budú vyplatené na bankový účet určený hráčom v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta, resp. v prípade základného hráčskeho konta dodatočne určenom hráčom, pokiaľ sa nejedná o výhry, ktoré v zmysle herného plánu je potrebné vybrať osobne na určených miestach,

- príslušné hráčske konto bude zrušené až po tom, čo všetky hry, ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom príslušného hráčskeho konta, budú mať známe výsledky a hráč si buď vyberie výhru alebo v zmysle príslušného herného plánu zanikne nárok na jej vyplatenie,

- zrušenie hráčskeho konta sa považuje za odvolanie súhlasu hráča so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bol tento udelený, a teda je TIPOS povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi; v danom prípade však platí, že spoločnosť TIPOS je oprávnená aj po zrušení hráčskeho konta naďalej spracúvať osobné údaje hráčov, a to v rozsahu, v ktorom jej toto právo vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. TIPOS je oprávnený zrušiť príslušné hráčske konto, pokiaľ prestane vykonávať služby hráčskeho konta, resp. internetových hier. V takom prípade, je TIPOS povinný zabezpečiť bezodkladné vyplatenie nespotrebovaných finančných prostriedkov, najneskôr v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Ostatné povinnosti hráčov podľa týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

5. Oznámenie o zrušení hráčskeho konta zo strany TIPOS zasiela TIPOS hráčovi na e-mail určený v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta. V prípade ukončenia poskytovania služieb hráčskeho konta zo strany TIPOS podľa článku V bod 4 sa postupuje rovnako ako keď požiada o zrušenie hráčskeho konta hráč, t.j.:

- TIPOS do 7 pracovných dní vyplatí hráčovi hodnotu finančných prostriedkov na príslušnom hráčskom konte na bankový účet uvedený v registračnom formulári vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta, resp. v prípade základného hráčskeho konta dodatočne určenom hráčom,

- hráč už nemôže vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej stávky prostredníctvom príslušného hráčskeho konta,

- všetky stávky dovtedy urobené prostredníctvom príslušného hráčskeho konta a ktoré sú neukončené, zostávajú v platnosti,

- všetky výhry v hrách, na ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom príslušného hráčskeho konta, budú vyplatené na bankový účet určený hráčom v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta, resp. v prípade základného hráčskeho konta dodatočne určenom hráčom, pokiaľ sa nejedná o výhry, ktoré zmysle herného plánu je potrebné vybrať osobne na určených miestach,

- príslušné hráčske konto zanikne až po tom, čo všetky hry, ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom príslušného hráčskeho konta, budú mať známe výsledky a hráč si buď vyberie výhru alebo v zmysle príslušného herného plánu zanikne nárok na jej vyplatenie,

- zrušenie hráčskeho konta sa považuje za odvolanie súhlasu hráča so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bol tento udelený, a teda je TIPOS povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi; v danom prípade však platí, že spoločnosť TIPOS je oprávnená aj po zrušení hráčskeho konta naďalej spracúvať osobné údaje hráčov, a to v rozsahu, v ktorom jej toto právo vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. V prípade, že nespotrebované finančné prostriedky, ktoré by mal TIPOS vyplatiť hráčovi pri ukončení poskytovania služieb príslušného hráčskeho konta nie je možné vyplatiť na bankový účet uvedený v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta, resp. v prípade základného hráčskeho konta dodatočne určenom hráčom, oznámi to TIPOS hráčovi na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta, a vyžiada si, aby hráč určil iný spôsob vyplatenia danej hotovosti.

7. Pri ukončení poskytovania služieb akéhokoľvek hráčskeho konta a ani počas trvania jeho využívania, nemá hráč nárok na žiadne úroky.

8. V prípade záujmu hráča o opätovné využívanie služieb príslušného hráčskeho konta po jeho zrušení, dôjde k obnoveniu jeho pôvodného hráčskeho konta na základe elektronicky zaslanej žiadosti spoločnosti TIPOS; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností teda platí, že hráč, ktorý mal zriadené hráčske konto, ktoré bolo následne zrušené, si môže u spoločnosti TIPOS hráčske konto znovu zriadiť, avšak v takomto prípade nie je možné si ho zriadiť postupom pre zriadenie nového hráčskeho konta, avšak dochádza k obnoveniu pôvodného hráčskeho konta, a to na základe elektronicky zaslanej žiadosti spoločnosti TIPOS.

9. V prípade preukázateľného porušenia akejkoľvek povinnosti hráča, je spoločnosť TIPOS oprávnená:

- jednostranne vypovedať zmluvný vzťah založený medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS zriadením príslušného hráčskeho konta s okamžitou účinnosťou a

- stiahnuť si, resp. si započítať prostriedky na príslušnom hráčskom konte, resp. prostriedky, ktoré majú byť hráčovi vyplatené na jeho bankový účet alebo v hotovosti, a to vo výške, v ktorej spoločnosti TIPOS preukázateľne vznikla škoda, ak sú u hráča splnené podmienky na založenie zodpovednosti za škodu.

10. V nadväznosti na ustanovenia článku III body 1, 4 a 13 všeobecných obchodných podmienok a individuálny charakter právneho vzťahu medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS, hráč berie na vedomie, že jeho smrťou, bez ďalšieho zaniká zmluvný vzťah medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS a TIPOS po zistení tejto skutočnosti bezodkladne zruší hráčske konto z technického hľadiska. Technická existencia hráčskeho konta aj po smrti hráča sa nepovažuje za trvanie právneho vzťahu medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS.

11. Spoločnosť TIPOS môže na základe vlastného uváženia uložiť hráčovi, ktorý porušil akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v Prílohe č. 1 k všeobecným obchodným podmienkam: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP), nasledovné sankcie

- hráčovi dočasne (na 2, 5, 10, 30 dní) alebo aj úplne obmedziť chat pri jeho hráčskom konte;

- hráčovi dočasne (na 2, 5, 10, 30 dní) alebo aj úplne obmedziť prisadnutie k jednotlivým THP stolom, alebo limitom stola;

- hráča dočasne (na 2, 5, 10, 30 dní) alebo aj úplne vylúčiť z účasti pri promo akciách, bonusových a iných odmeňovacích programoch viažucich sa k herni THP;

- hráčovi dočasne alebo aj úplne obmedziť prístup do THP herne.

Spoločnosť TIPOS je oprávnená uložiť hráčovi ktorúkoľvek z uvedených sankcií, a to aj viaceré z nich zároveň, a to podľa vlastného uváženia, najmä podľa závažnosti a rozsahu porušenia uvedených povinností.

 

Článok VI
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

Spoločné ustanovenia

 

1. Práva a povinnosti spoločnosti TIPOS a hráča neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, prípadne právami a povinnosťami upravenými v herných plánoch hazardných hier, ktorých sa dotýkajú.

2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ TIPOS výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.

3. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rámci registračného procesu, a teda elektronickým potvrdením súhlasu udeľuje hráč spoločnosti TIPOS súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený na webovej stránke www.tipos.sk, pričom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje výlučne v rozsahu, v ktorom spoločnosti TIPOS nevyplýva z príslušných právnych predpisov právo spracúvať osobné údaje hráča aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby. TIPOS má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje hráč dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a môže ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu adresovaného spoločnosti TIPOS odvolať. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním spoločnosť TIPOS nebude ďalej spracúvať osobné údaje hráča, a to v rozsahu a na účel, na ktorý bol udelený takýto súhlas hráča v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom osobné údaje hráča v dotknutom rozsahu zlikviduje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj vykoná všetky úkony, resp. povinnosti s tým spojené tak, ako to spoločnosti TIPOS ukladá zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Hráč však v tomto prípade berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení možnosť spracúvať osobné údaje hráča v prípadoch stanovených v ustanovení § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení aj bez súhlasu hráča vzhľadom na ich zmluvný vzťah ako aj vzhľadom na to, že spoločnosti TIPOS vyplývajú z jej postavenia ako prevádzkovateľa hazardných hier, národnej lotériovej spoločnosti, účtovnej jednotky, daňového subjektu, povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod. - osobitné povinnosti uložené príslušnými právnymi predpismi, spoločnosť TIPOS bude po odvolaní súhlasu hráča spracúvať jeho osobné údaje výlučne v rozsahu zákonného súhlasu a na účel určený zákonným súhlasom, a to v súlade s postupom a zásadami určenými zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Hráč môže spoločnosti TIPOS udeliť svoj súhlas s tým, aby spoločnosť TIPOS mohla využívať (i) kontaktné (osobné) údaje hráča, ak na ich použitie dal hráč svoj súhlas podľa týchto všeobecných obchodných podmienok ako aj (ii) hráčske konto na marketingové a reklamné účely, ak na takéto použitie dal hráč svoj súhlas a to najmä ale nielen na zasielanie akýchkoľvek reklamných a propagačných materiálov, ponúk hráčovi a pod.

5. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.

6. TIPOS je oprávnený priebežne meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčske konto ako aj iné podmienky upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom takéto zmeny sú účinné momentom ich zverejnenia, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak, a to aj bez súhlasu hráča. Dôvodmi takejto jednostrannej zmeny podmienok môžu byť: zmena licencie udelenej spoločnosti TIPOS na prevádzku príslušnej hazardnej hry, zmena herného plánu príslušnej hazardnej hry ako aj v prípadoch zmien potrebných na účely plnenia povinností spoločnosti TIPOS vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Zmeny sa považujú za zverejnené momentom zverejnenia nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.tipos.sk, ak zo všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

7. Hráč je povinný do 5 dní oznámiť spoločnosti TIPOS akúkoľvek zmenu osobných údajov uvedených v registračnom formulári v zmysle článku III bod 3 všeobecných obchodných podmienok.

8. V prípade ak nebudú údaje hráča nachádzajúce sa v jeho občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti predloženom pri osobnom prevzatí výhry totožné s údajmi uvedenými v jeho registračnom formulári, ktorý bol vyplnený pri zriadení príslušného komplexného hráčskeho konta, a ak sú údaje požadované v príslušnom registračnom formulári zapisované do občianskeho preukazu, TIPOS nie je povinný výhru hráčovi vyplatiť. Obdobne to platí, ak hráč nebude schopný predložiť SMS kód zaslaný na zadané mobilné telefónne číslo v prípade základného hráčskeho konta.

9. Jeden hráč je oprávnený si založiť vždy iba jedno hráčske konto, t. j. môže mať buď základné hráčske konto alebo komplexné hráčske konto. V prípade pochybností je TIPOS oprávnený dočasne zablokovať príslušné hráčske kontá, a to až do vyriešenia sporných pochybností. V prípade ak sa preukáže, že jeden hráč má založených viacero hráčskych účtov v rozpore s príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, TIPOS je oprávnený tieto zrušiť, pričom sa primerane použije ustanovenie článku V bod 2 všeobecných obchodných podmienok.

10. TIPOS má právo dočasne zablokovať príslušné hráčske konto v prípade, že transakcie uskutočnené na hráčskom konte nadobudli charakter neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do vyriešenia sporných transakcií, a to za podmienok podľa príslušných právnych predpisov.

11. TIPOS má právo poskytnúť informácie o transakciách prostredníctvom platobných kanálov na vyžiadanie banke, ktorá je prevádzkovateľom tohto platobného kanálu, ak táto o to požiada.

12. Celá komunikácia medzi spoločnosťou TIPOS a hráčom prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu, problémy s doručením mailu nezakladajú nárok na akúkoľvek reklamáciu.

13. Hráč prejavom súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že:

- spĺňa všetky podmienky na zriadenie príslušného hráčskeho konta vyžadované príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- spĺňa všetky podmienky na účasť na hazardných hrách vyžadované, resp. ustanovené príslušnými právnymi predpismi, príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a

- súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Prechodné ustanovenia

14. Hráčske konto zriadené pred účinnosťou nového znenia všeobecných obchodných podmienok (t.j. pred 1.10.2015) sa považuje za komplexné hráčske konto, s tým, že hráč, ktorý má takéto hráčske konto zriadené, musí najneskôr do 31.12.2016 splniť všetky podmienky a povinnosti vyžadované alebo uložené na zriadenie komplexného hráčskeho konta, a to najmä ale nielen povinnosti podľa článku II bod 2 písm. c) týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak tak hráč v príslušnej lehote nespraví platí, že jeho hráčske konto sa od 1.1.2017 považuje za základné hráčske konto. Ak bude mať hráč na hráčskom konte k uvedenému dátumu akékoľvek finančné prostriedky, ktoré by dosiahli alebo prevyšovali limity stanovené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre základné hráčske konto, platí, že jeho hráčske konto bude automaticky zablokované; podmienky stanovené v článku III bod 15 týchto všeobecných obchodných podmienok sa budú aplikovať primerane.

15. Pre hráča, ktorý má zriadené hráčske konto pred účinnosťou nového znenia všeobecných obchodných podmienok (t. j. pred 1.10.2015) je Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP) záväzný podľa článku III bod 14 týchto všeobecných obchodných podmienok pre internetovú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP), ktorá začne po momente účinnosti týchto všeobecných obchodných podmienok, t. j. od 1.10.2015.

16. Automatické zrušenie hráčskeho konta podľa článku V bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok sa bude aplikovať aj na hráčske konto zriadené pred účinnosťou nového znenia všeobecných obchodných podmienok (t. j. pred 1.10.2015), a to od 1.1.2017. Ak teda takýto hráč nevyužije svoje hráčske konto k účasti na internetovej hre alebo číselnej lotérii po dobu 5 rokov, ktorá uplynie 31.12.2016, takéto hráčske konto bude zrušené za podmienok určených v článku V bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

17. V prípade hráčskeho konta zriadeného pred účinnosťou nového znenia všeobecných obchodných podmienok (t. j. pred 1.10.2015) sa bude automatické pripísanie prostriedkov výhry vo forme pripísania týchto prostriedkov na príslušné hráčske konto podľa článku IV bod 2 aplikovať na také výhry, v prípade ktorých vznikol nárok na ich vyplatenie od 1.10.2015.

 

Záverečné ustanovenia

18. Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane Prílohy č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP) a vrátane schválených herných plánov k jednotlivým hazardným hrám, tvoria neoddeliteľný celok. V prípade akýchkoľvek rozporov majú ustanovenia schválených herných plánov prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Schválené herné plány k jednotlivým hazardným hrám sú zverejnené na stránke www.tipos.sk.

19. Zrušujú sa Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 6. októbra 2010.

20. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

Ing. Ján Barczi v. r.

generálny riaditeľ

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru

e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP)

 

1. Táto príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (hazardná hra e-TEXAS HOLD´EM POKER ďalej aj len ako “THP“; Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom ďalej aj len ako “VOP“; Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER ďalej aj len ako “Etický kódex“ v príslušnom gramatickom tvare) tvorí ich neoddeliteľnú súčasť a je tak pre hráčov záväzná.

 

2. Etický kódex je súborom záväzných doplňujúcich pravidiel a schém správania sa pre registrovaných hráčov, ktorým bolo zriadené hráčske konto a zúčastňujú sa internetovej hry THP. Etický kódex a pravidlá v ňom zakotvené vychádzajú z cieľa spoločnosti TIPOS, ako prevádzkovateľa hazardných hier prostredníctvom internetu (ďalej aj len ako “internetové hry“) a poskytovateľa služieb súvisiacich s účasťou hráča na internetových hrách, zabezpečiť, aby priebeh THP, ako internetovej hry a všetkých a akýchkoľvek s tým súvisiacich činností a úkonov:

a) bol v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ale nielen v súvislosti s ochranou osobnosti hráča, zamedzil akémukoľvek porušovaniu práv hráča alebo inému protiprávnemu konaniu (najmä na úseku administratívnoprávnych a trestnoprávnych noriem), rešpektoval dobré mravy a pod.,

b) bol v súlade s herným plánom internetových hier a všetkými ustanoveniami právnych predpisov regulujúcich prevádzku internetových hier,

c) rešpektoval etické pravidlá internetových hier, zachovával prvok náhodnosti a transparentnosti v súvislosti s ich prevádzkou, poskytoval rovnaké podmienky pre všetkých hráčov a zamedzil nekalému konaniu, ktoré nie je predpokladané herným plánom internetových hier, a to v súvislosti s THP;

d) chránil dobré meno a povesť spoločnosti TIPOS;

e) rešpektoval právne predpisy na úseku komerčných oznamov, reklamy, nekalej súťaže a pod.

3. Hráč je preto podľa tohto Etického kódexu povinný dodržiavať nasledovné povinnosti:

a) zdržať sa v plnom rozsahu akýchkoľvek komentárov k prebiehajúcej - teda aktuálnej hre, najmä avšak nielen nekomentovať druh a/alebo silu svojich kariet a/alebo svoju prípadnú nasledujúcu akciu v THP,

b) v prípade svojho foldu kariet hráča nezverejňovať ich až do skončenia handu, nakoľko ich prípadné zverejnenie môže poskytnúť dôležitú informáciu a vytvoriť tak výhodu pre niektorého ešte aktívneho hráča alebo hráčov,

c) zdržať sa akýchkoľvek komentárov o svojej hre, alebo o hre iných hráčov,

d) nepoužívať pri komunikácii akékoľvek vulgárne alebo expresívne výrazové komunikačné prostriedky,

e) nepoužívať akúkoľvek verbálnu formu nátlaku voči ostatným hráčom,

f) v herni je povolené komunikovať iba v slovenskom jazyku, komentáre v inom jazyku (aj umelom), okrem zaužívaných pokerových výrazov, sú neprípustné,

g) v chate neposkytovať akékoľvek herné odporúčania ostatným hráčom,

h) v chate neposkytovať akékoľvek informácie komerčného charakteru (odkazy na stránky iných subjektov, reklamy, akékoľvek pozitívne alebo negatívne referencie alebo hodnotenia apod.),

i) dodržiavať stanovené časové limity a nezdržiavať priebeh konkrétnej hry THP, pričom hráč má na každú akciu časový limit (tzv. timer), ktorý sa stará o to, aby mala hra plynulý priebeh; hráč je povinný sa snažiť, podľa svojich možností, a bez poškodenia kvality svojej hry, o čo najrýchlejšiu reakciu, nakoľko plynulosti a kvalite hry nepridáva neustále využívanie timeru do poslednej sekundy,

j) akékoľvek podnety, reklamácie a sťažnosti, či už smerujú voči inému hráčovi/hráčom alebo proti spoločnosti TIPOS, adresovať a komunikovať výlučne a priamo na spoločnosť TIPOS a to postupom podľa VOP a herného plánu, v žiadnom prípade nie prostredníctvom chatu a pod.; hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o zaslaní podnetu, reklamácie alebo sťažnosti,

k) nevznášať akékoľvek pochybnosti a/alebo obvinenia (najmä avšak nielen za neúspech, za práve rozdané karty, za prehru v práve skončenom hande a pod. ) na systém, nastavenia a prevádzku THP zo strany spoločnosti TIPOS, je potrebné brať do úvahy, že systém je certifikovaný TSÚ a podlieha kontrole orgánu dozoru, tento systém pritom nerozoznáva hráčov, a ani nikoho nepreferuje a karty generuje a prideľuje náhodne,

l) nevznášať akékoľvek pochybnosti a/alebo obvinenia z podvodu alebo iného nekalého konania voči ostatným hráčom; v prípade podozrenia na neštandardné správanie sa hráča alebo hráčov , napr. na dohodnuté hranie a pod. má hráč výlučne možnosť adresovať a komunikovať svoje podnety priamo na spoločnosť TIPOS, a to postupom podľa VOP a herného plánu s príslušným údajmi o hre a čase (ideálne aj doložením printscreen alebo iných dôkazov, ktorými disponuje); hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o svojom podozrení a zaslaní podnetu,

m) hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o prípadne uplatnených žalobách, nárokoch, podaniach, trestných oznámeniach alebo akýchkoľvek iných úkonov vykonaných v súvislosti so svojím podozrením a pod,

n) podľa VOP môže mať hráč zriadené len jedno hráčske konto, pričom vybrané úkony dispozície a využívanie hráčskeho konta môže vykonávať spravidla hráč osobne (v súlade s podmienkami stanovenými VOP), hráč preto nesmie hrať THP na dvoch alebo viacerých kontách súčasne (najmä ale nielen pod rôznymi identitami alebo využívajúc hráčske konto rodinného príslušníka a pod.), a to bez ohľadu na to, či sa tak deje pri jednom stole, alebo na viacerých stoloch bez kolízie (súčasného prisadnutia jeho dvoch a viacerých kont pri jednom stole); rovnako nesmie hráč využívať a pristupovať na viacero hráčskych kont v rôznych časových obdobiach – teda bez kolízie,

o) kolúzne hranie, teda prípad keď hrajú dvaja alebo viacero hráčov v zhode, využívajúc pritom vzájomne znalosť svojich kariet, ich silu a možnosti kombinácie, aby takýmto spôsobom získali výhodu oproti ostatným hráčom pri stole, je zakázané,

4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že povinnosti hráča stanovené týmto Etickým kódexom v žiadnom rozsahu nemajú žiadny vplyv na jeho práva a povinnosti vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov, a to najmä ale nielen na domáhanie sa ochrany osobnosti a nárokov s tým spojených, povinnosť oznámenia trestného činu a pod.

V prípade porušenia pravidiel tohto Etického kódexu, je spoločnosť TIPOS oprávnená aplikovať voči hráčovi sankcie, a to za podmienok a v rozsahu podľa čl. V bod 11 VOP.
 

Dodatok č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „TIPOS“ alebo „spoločnosť TIPOS“), ako prevádzkovateľ hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka rozhodol o zmenách Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015, účinných od 1. októbra 2015, a to prijatím dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

1. V článku II bod 2 písmeno c) znie:

„c) hráč umožní spoločnosti TIPOS vykonanie:

(i) jeho identifikácie, t.j. zistenie údajov podľa článku 2 bod 2 písm. b) časť (i) všeobecných obchodných podmienok a

(ii) overenie jeho identifikácie, a to:

- pri jeho fyzickej prítomnosti najmä ale nielen predložením svojho dokladu totožnosti, a to občianskeho preukazu, z ktorého musí byť zrejmá, resp. viditeľná podobizeň hráča a nasledovné údaje hráča: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak sú tam uvedené; alebo

- ak hráč nie je fyzicky prítomný predložením elektronickej kópie (scanu) dvoch dokladov totožnosti, pričom jedným z nich musí byť občiansky preukaz, z ktorého kópie musia byť zrejmé, resp. viditeľné podobizeň hráča a nasledovné údaje hráča: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak sú tam uvedené; v rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou, a to najmä zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hráč berie na vedomie, že na tieto účely je spoločnosť TIPOS oprávnená aj bez súhlasu a informovania hráčov ako dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu určenom zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; pritom je spoločnosť TIPOS oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu hráča ako dotknutej osoby, najmä v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

2. V článku III bod 3 znie:

„Hráč je povinný v prípade, ak došlo na základe určitých právnych skutočností k zmene osobných údajov a ďalších údajov uvedených v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho konta, ako aj dokladov predložených pri zriadení príslušného hráčskeho konta, hoci tieto boli ku dňu ich predloženia spoločnosti TIPOS správne a úplné, tieto bezodkladne aktualizovať, t.j. bezodkladne oznámiť zmeny príslušných údajov spoločnosti TIPOS, a to prostredníctvom elektronického formuláru na stránke www.tipos.sk, a to najneskôr v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Hráč je povinný zmenu relevantne preukázať. Hráč berie súčasne na vedomie, že všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom operátora spoločnosti TIPOS môžu byť zaznamenávané a archivované.“

3. V článku V bod 8 znie:

„V prípade záujmu hráča o opätovné využívanie služieb príslušného hráčskeho konta po jeho zrušení, dôjde k obnoveniu jeho pôvodného hráčskeho konta na základe elektronicky zaslanej žiadosti spoločnosti TIPOS; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností teda platí, že hráč, ktorý mal zriadené hráčske konto, ktoré bolo následne zrušené, si môže u spoločnosti TIPOS hráčske konto znovu zriadiť, avšak v takomto prípade nie je možné si ho zriadiť ako nové hráčske konto, avšak dochádza k obnoveniu pôvodného hráčskeho konta, a to na základe elektronicky zaslanej žiadosti spoločnosti TIPOS. Pre takto obnovené hráčske konto platí ustanovenie článku VI bod 15 všeobecných obchodných podmienok.“

4. V článku VI sa za bod 13 vkladá nový bod 14 (v časti Spoločné ustanovenia), ktorý znie:

„14. Spoločnosť TIPOS prestane poskytovať služby zriadenia a prevádzkovania základného hráčskeho konta od 1.1.2018.“ Doterajšie body 14 až 20 sa označujú ako body 15 až 21.

5. V článku VI bod 15 (v časti Prechodné ustanovenia) znie:

„15. Hráčske konto zriadené pred účinnosťou nového znenia všeobecných obchodných podmienok (t.j. pred 1.10.2015) sa považuje za komplexné hráčske konto, s tým, že hráč, ktorý má takéto hráčske konto zriadené, musí najneskôr do 31.12.2017 splniť všetky podmienky a povinnosti vyžadované alebo uložené na zriadenie komplexného hráčskeho konta, a to najmä ale nielen povinnosti podľa článku II bod 2 písm. c) týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak tak hráč v príslušnej lehote nespraví platí, že jeho hráčske konto spoločnosť TIPOS od 1.1.2018 v súlade s podmienkami uvedenými v článku V bod 4 všeobecných obchodných podmienok zruší.“

6. V článku VI bod 17 znie:

„17. Automatické zrušenie hráčskeho konta podľa článku V bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok sa bude aplikovať aj na hráčske konto zriadené pred účinnosťou nového znenia všeobecných obchodných podmienok (t. j. pred 1.10.2015), a to od 1.1.2018. Ak teda takýto hráč nevyužije svoje hráčske konto k účasti na internetovej hre alebo číselnej lotérii po dobu 5 rokov, ktorá uplynie 31.12.2017, takéto hráčske konto bude zrušené za podmienok určených v článku V bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok.“

7. V článku VI sa za bod 18 vkladá nový bod 19 (v časti Prechodné ustanovenia), ktorý znie:

„19. Základné hráčske konto, u ktorého nebola splnená podmienka komplexnej registrácie na zriadenie komplexného hráčskeho konta najneskôr do 31.12.2017, t.j. splnenie všetkých podmienok a povinností vyžadovaných alebo uložených na zriadenie komplexného hráčskeho konta, a to najmä ale nielen povinnosti podľa článku II bod 2 písm. c) týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť TIPOS od 1.1.2018 v súlade s podmienkami uvedenými v článku V bod 4 všeobecných obchodných podmienok zruší. Ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú nijako dotknuté.“ Doterajšie body 19 až 21 sa označujú ako body 20 až 22.

8. Tento dodatok č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom nadobúda účinnosť 1.1.2017.
 

Ing. Ján Barczi v. r.

generálny riaditeľ

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.


 

Dodatok č. 2 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „TIPOS“ alebo „spoločnosť TIPOS“), ako prevádzkovateľ hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka rozhodol o zmenách Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015, účinných od 1. októbra 2015, v znení dodatku č. 1, a to prijatím dodatku č. 2 v nasledovnom znení:

 

1. V článku VI sa za bod 14 vkladajú nový bod 15 a nový bod 16 (v časti Spoločné ustanovenia), ktoré znejú:
„15. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS na internetovej stránke www.tipos.sk získava, zbiera a ukladá informácie uložené v koncovom zariadení hráča (cookies), a to za nasledovných podmienok:
a) evidencia  IP adresy v prípade hráča, ktorý sa zúčastňuje hazardnej hry  e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP), a to za účelom kontroly plnenia jeho povinností, najmä ale nielen dodržiavania Etického kódexu pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP),
b) zhromažďovanie údajov hráča pre portál Google Analytics pre vyhodnocovanie marketingového správania sa hráčov, pričom údaje z aktuálne otvorenej cookie sú prenesené a následne po odhlásení hráča je cookie vymazaná.
Hráč udeľuje súhlas na uvedené získavanie, zbieranie a ukladanie cookies za určeným účelom.
16. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS spracúva údaje získané podľa článku VI bodu 15 písm. a) týchto všeobecných obchodných podmienok zároveň ako osobné údaje, a to v zmysle článku VI bodu 3 posledná veta týchto všeobecných obchodných podmienok.“

Doterajšie body 15 až 22 sa označujú ako body 17 až 24.

 

2. Tento dodatok č. 2 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom nadobúda účinnosť  11. mája 2017.

 

V Bratislave, 05.05.2017

Ing. Ján Barczi v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.


 

Dodatok č. 3 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 499/B, ako prevádzkovateľ hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka rozhodol o zmenách Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015, účinných od 1. októbra 2015, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a to prijatím dodatku č. 3 v nasledovnom znení:

 

1. V článku II bod 6 znie:
„Po identifikácii platby a jej výšky TIPOS pripíše hráčovi na jeho príslušné hráčske konto prevedenú peňažnú čiastku; ustanovenie bodu 8 a 9 tohto článku II tým nie nie je dotknuté. Prostriedky budú pripísané ihneď po potvrdení prevádzkovateľom platobného kanálu (banka, kartová spoločnosť). Až týmto momentom je hráč oprávnený vykonávať stávky a využívať prevedené peňažné prostriedky ako vklad do hazardných hier prostredníctvom príslušného hráčskeho konta. TIPOS nezodpovedá za eventuálne omeškanie pripísania peňažných prostriedkov z dôvodu technických alebo iných problémov na strane prevádzkovateľa platobného kanálu.“.

 

2. V článku II sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. Hráč berie na vedomie, že podmienky pre využívanie príslušného platobného kanálu, prostredníctvom ktorého si na svoje hráčske konto prevádza prostriedky, podlieha podmienkam určeným príslušným prevádzkovateľom platobného kanálu, resp. podmienkam zmluvného vzťahu medzi hráčom a prevádzkovateľom platobného kanálu, a to vrátane určenia akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb a ich zúčtovania pri používaní príslušného platobného kanálu. Hráč je za ich splnenie v plnom rozsahu zodpovedný sám a spoločnosť TIPOS nie je povinná hráča o týchto podmienkach informovať. Ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva výslovne inak, spoločnosť TIPOS tieto poplatky, odmeny, zrážky alebo iné platby pre prevádzkovateľov platobných kanálov hráčovi neúčtuje ani ich za hráča neodvádza prevádzkovateľovi platobného kanálu. Suma akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb za používanie príslušného platobného kanálu nevstupuje do určenia výšky prostriedkov, ktoré si hráč prevádza na hráčske konto ani do určenia výšky vkladu hráča.
Doterajšie body 8 a 9 sa označujú ako body 9 a 10.

 

3. Tento dodatok č. 3 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom nadobúda účinnosť 31.08.2017.

 

V Bratislave, 30.08.2017

Ing. Ján Barczi v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.


 

Dodatok č. 4 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 499/B, ako prevádzkovateľ hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka rozhodol o zmenách Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015, účinných od 1. októbra 2015, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, a to prijatím dodatku č. 4 v nasledovnom znení:

 

1. V článku II sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9. V prípade použitia platobného kanálu na účely prevodu prostriedkov na hráčske konto, ktorým je paysafecard platia nasledovné pravidlá:
a) na základe určenia prevádzkovateľa platobného kanálu paysafecard je spoločnosť TIPOS povinná uplatňovať voči hráčovi poplatok za použitie tohto platobného kanálu pri prevode prostriedkov na jeho hráčske konto, a to vo výške 2,2 % z hodnoty prostriedkov, ktoré hráč prevádza na hráčske konto v prípade každej jednotlivej transakcie;

b) poplatok podľa odseku a) tohto bodu 9 článku II všeobecných obchodných podmienok sa zúčtuje pri realizácii transakcie prevodu prostriedkov na hráčske konto prostredníctvom platobného kanálu paysafecard;

c) ak si teda hráč prevádza na svoje hráčske konto prostriedky prostredníctvom použitia platobného kanálu paysafecard, na jeho hráčske konto mu bude pripísaná výlučne taká hodnota prostriedkov, ktorá sa rovná sume prevádzaných prostriedkov po odpočítaní poplatku podľa odseku a) tohto bodu 9 článku II všeobecných obchodných podmienok;

d) spoločnosť TIPOS poplatok podľa odseku a) tohto bodu 9 článku II všeobecných obchodných podmienok odvádza na účet prevádzkovateľa platobného kanálu paysafecard ako osobitnú platbu, spoločnosť TIPOS tak v žiadnom rozsahu neurčuje výšku predmetného poplatku, ktorý je odvádzaný voči prevádzkovateľovi platobného kanálu paysafecard.“.

 

Doterajšie body 9 a 10 sa označujú ako body 10 a 11.

 

2. Tento dodatok č. 4 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom nadobúda účinnosť 13.09.2017.

 

V Bratislave, 12.09.2017

Ing. Ján Barczi v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.


 

Dodatok č. 5 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 499/B, ako prevádzkovateľ hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka rozhodol o zmenách Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 30. septembra 2015, účinných od 1. októbra 2015, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, a to prijatím dodatku č. 5 v nasledovnom znení:

 

1. V článku VI bod 14 znie:
„Spoločnosť TIPOS prestane poskytovať služby prevádzkovania základného hráčskeho konta od 1.1.2018. Hráč má možnosť vykonať základnú registráciu podľa článku II bod 1, resp. článku II bod 3 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo postup podľa článku V bod 8 týchto všeobecných obchodných podmienok a zriadiť, resp. obnoviť si tak základné hráčske konto najneskôr do 12.12..2017. Po tomto dátume spoločnosť TIPOS neumožní hráčovi zriadenie alebo obnovenie základného hráčskeho konta. Ustanovenie prvej vety tohto bodu a ustanovenie článku VI bod 21 týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.“

 

2. Tento dodatok č. 5 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom nadobúda účinnosť 10.12.2017.

 

V Bratislave, 01.12.2017

Ing. Ján Barczi v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.