X Zavrieť
Logout

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ AKTIVITY – VIAC KÔL

Definícia akcie:

 • Zakúp a zotri aspoň za 10 € eZřeb Futbalový duel alebo Super Renta počas trvanie akcie.
 • eŽreb Futbalový duel alebo Super Renta si musíš zakúpiť od 1.7. do 7.7.2024.
 • V prípade, že si hráč zakúpi počas trvania akcie eŽreb Futbalový duel alebo Super Renta v súčte spolu aspoň za 10 € a nepripíše si žiadnu výhru, dostane od nás bonus 10 €.
 • Pre splnenie podmienok si hráč si môže za 10 € zakúpiť eŽreb aj samostatne (len Futbalový duel za 10 € alebo len Super Rentu za 10 €) alebo aj v kombinácií spolu za 10 €!
 • Bonus ti pripíšeme do 3 pracovných dní od ukončenia akcie.

 

CHCEM TIPOVAŤ

 

Tipuj a ako verný hráč hraj o bonus

Preambula

Tento štatút propagačnej aktivity s názvom Tipuj a ako verný hráč hraj o bonus (ďalej aj ako „aktivita“ alebo „propagačná aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

 

Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej aktivity s názvom Tipuj a ako verný hráč hraj o bonus je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako „organizátor“).


         I. Podmienky účasti a trvanie aktivity

1.      Aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

 

a)      v deň zapojenia sa do aktivity podľa článku II. bod 1. štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou a výhrou v aktivite v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;

b)      spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry prevádzkovanej organizátorom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi hazardných hier organizátora;

c)      v čase trvania aktivity má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu (ďalej aj ako „hráčske konto“);

d)     nie je zapísaná v registri vylúčených osôb;

e)      obdrží oznámenie podľa článku II. bod 2. tohto štatútu;

f)      súhlasí s podmienkami tejto aktivity v celom rozsahu; a 

g)       nejde o osobu podľa článku X. tohto štatútu.

 

2.     Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2024. Aktivita bude pozostávať z viacerých samostatných kôl vyhlásených organizátorom, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť. Aktivita prebieha v slovenskom jazyku a uskutoční sa na území Slovenskej republiky.

 

II.      Pravidlá aktivity

1.     Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v článku I. bod 1. tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2.     Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, (https://tipkurz.etipos.sk/, ďalej aj ako „herňa“), ktorý obdrží prostredníctvom e-mailu, SMS alebo zobrazení POP UP-u oznámenie o aktivite, ktorej podmienky budú v oznámení definované (ďalej aj ako „oznámenie“), získava nárok na zaradenie do žrebovania o výhru podľa článku V. tohto štatútu (ďalej aj ako „výhra“ alebo „bonus“); v prípade, že splní všetky podmienky uvedené v oznámení (napr. uzatvorenie stávky v hodnote 100 EUR v internetovej herni v čase trvania kola aktivity) a podmienky tejto aktivity podľa tohto štatútu. Oznámenie môže byť vykonané aj spôsobom, že bude obsahovať prelink na stránku organizátora, na ktorej budú definované podmienky kola tejto aktivity.

3.     Základnou podmienkou na zaradenie do žrebovania o výhru v podobe bonusu je prihlásenie sa do hráčskeho konta internetovej herne eTIPOS.sk a splnenie podmienky príp. podmienok definovaných vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity v lehote určenej vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity, nie však neskôr ako v čase trvania kola aktivity.

4.     V prípade splnenia základnej podmienky podľa bodu 3. tohto článku štatútu a všetkých ostatných podmienok uvedených v tomto štatúte, bude hráč zaradený do žrebovania o získanie výhry definovanej vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity. Počet hráčov z celkového počtu hráčov, ktorých bude organizátor žrebovať v jednotlivom kole aktivity a ktorí získajú nárok na výhry definované vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity bude určený organizátorom vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity (napr. nárok na výhru vzniká 5 vyžrebovaným hráčom, ktorí splnili podmienky aktivity; každý z vyžrebovaných hráčov získa bonus v hodnote 5 EUR na použitie v herni, v sekcii: Kasíno).

5.     Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa článku I. bod 2. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

6.     Bonus podľa bodu 2. tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní odo dňa vyžrebovania podľa článku III. tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t. j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v definícii vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu a týmto štatútom.

7.     Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

8.     Bonus je platný, t. j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do
30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

9.     Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

10.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

11.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

12.  Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (slovom tristopäťdesiat euro), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) tohto zákona oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 EUR (slovom tristopäťdesiat euro), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

 

III.    Žrebovanie

1.      V rámci aktivity bude vyžrebovaných (náhodným výberom aplikácie – generátorom náhodných čísiel) taký počet hráčskych účtov, t. j. výhercov, aký je definovaný v jednotlivom kole aktivity napr. 40 výhercov (ďalej aj ako „výherca“ alebo „výhercovia“). Hráč môže byť platne vyžrebovaný v jednotlivom kole aktivity len jedenkrát.

2.      Výhercovia budú určení žrebovaním spomedzi všetkých účastníkov aktivity, ktorí splnili v čase trvania aktivity podľa článku I. bod 2. tohto štatútu podmienky účasti uvedené v článku I. bod 1. tohto štatútu a podmienky uvedené v článku II. body 3. a 4. tohto štatútu.

3.      Žrebovanie sa uskutoční v deň zverejnený pre žrebovanie v jednotlivom kole aktivity.

4.      Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom.

5.      Z jednotlivého žrebovania bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie.
 

IV.    Výherca výhry

1.     Výhercom výhry sa stáva hráč:

a)      ktorý splnil podmienky účasti uvedené v článku I. bod 1. tohto štatútu a podmienky uvedené v článku II. body 3. a 4. tohto štatútu, a zároveň

b)      ktorý bol vyžrebovaný podľa článku III. tohto štatútu.

2.    Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia podmienok stanovených v bode 1. tohto článku štatútu.

3.    Hráč, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v bode 1. tohto článku štatútu alebo odmietne poskytnúť organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, sa nestáva výhercom a nevzniká mu nárok na výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na takúto výhru žiadnemu z hráčov a organizátor s touto výhrou naloží podľa vlastného uváženia.

4.     Výherca získava výhru stanovenú v článku V. tohto štatútu.

5.     Prezývka hráča, ktorý sa stane výhercom bude uverejnená na stránke organizátora www.tipos.sk, k čomu výherca dáva súhlas.

6.     V prípade, ak bude kedykoľvek neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v bode 1. tohto článku štatútu (po určení hráča za výhercu pre danú výhru), nárok výhercu na danú výhru zaniká. Na už odovzdanú výhru hráčovi, ktorý nesplnil všetky podmienky na získanie výhry v zmysle tohto štatútu, sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov
o bezdôvodnom obohatení.

 

V.     Výhra (bonus)

1.     Výhrou v aktivite je odmena vo forme hráčskeho bonusu vo výške definovanej vo vyhlásení v jednotlivom kole aktivity (výška bonusu je uvádzaná pred zákonným zdanením) alebo vo forme bonusu získaného z otočenia voľného spinu, ktorý výherca obdrží po splnení podmienok uvedených v bode 2. tohto článku štatútu. Celkovo je v aktivite určených taký počet výhier, ktorý je určený vo vyhlásení v jednotlivom kole aktivity (t. j. v prípade splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na výhru podľa tohto štatútu bude napr. 40 výhercov, pričom títo získavajú odmenu vo forme hráčskeho bonusu v hodnote jednotlivo napr. 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)).

2.     Spôsob určenia výhry – hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu v hre, ktorý hráč získal podľa tohto štatútu:

a)      hráč vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) pričom platí, že definovaná hra je hrou pre zábavu, nie je prevádzkovaná ako hazardná hra a je súčasťou tejto aktivity; a to do konca lehoty určenej vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity, v ktorej voľné otočenia obdržal a ďalej podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. Definovaná hra je dostupná na www.tipos.sk v sekcii eTIPOS.sk, je určená vo vyhlásení kola aktivity  a zapojiť sa do nej môže hráč využitím určeného počtu voľných spinov v súlade s podmienkami určenými týmto štatútom (a ktorých použitie je limitované len na účely účasti v tejto aktivite);

b)      v prípade  vygenerovania hernej línie so symbolmi, ktorá je určená ako výherná pre príslušnú hru (legenda výherných kombinácií pre každú z hier je k dispozícii v hernom okne samotnej hry a v návode príslušnej hry dostupnom v hernom pláne internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne na www.tipos.sk), je hodnota bonusu (na použitie v herni do sekcie určenej  definíciou, napr. Kasíno) určená násobkom (fiktívnej hodnoty) koeficientu voľného spinu určeného v hre definovanej vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity (napr. rovný 0,10) a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri vygenerovaní (vytočení) tejto výhernej línie s výhernými symbolmi (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni, v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin), a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50 EUR;

Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa vyhlásenia jednotlivého kola aktivity) x 50 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v sekcii Kasíno.

Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa vyhlásenia jednotlivého kola aktivity) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii.

c)      v prípade voľných spinov nie je možné uplatniť znásobenie výhry;

d)      hodnota získaného bonusu podľa tohto bodu štatútu sa zaokrúhľuje na desať celých eurocentov nadol.

3.     Jednotlivú výhru podľa tohto štatútu, môže výherca, v prípade splnenia všetkých podmienok na jej vznik, obdržať iba jeden krát. Výhru nie je možné vymeniť za inú alebo požadovať vydanie inej výhry, alebo vecnej výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.

 

VI.    Odovzdanie a prevzatie výhry

1.     Organizátor aktivity si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu.

2.     Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje oznámené výhercom. V prípade, ak tieto údaje budú hráčom oznámené nesprávne alebo nie úplné a z tohto dôvodu bude výhra neuplatniteľná, výherca stráca nárok na výhru.

3.     Organizátor odovzdá výhercovi výhru vo forme bonusu podľa článku V. bod 1. tohto štatútu, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa splnenia všetkých podmienok podľa článku IV. bod 1. a článku V. bod 2. tohto štatútu, pričom výhra bude poukázaná na hráčsky účet v súlade s týmto štatútom.

4.     Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania (poukázania) výhry výhercovi a to zo strany organizátora na hráčsky účet hráča.

5.      V prípade, ak výherca výhru odmietne najneskôr v lehote určenej na odovzdanie výhry, nárok výhercu na danú výhru zaniká a organizátor s danou výhrou naloží podľa vlastného uváženia, pričom nárok na túto výhru nevzniká žiadnemu z hráčov zapojených do aktivity.

6.      Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek výhru inej osobe.

7.      Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky odovzdania výhry.

 

VII.  Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč zapojený do aktivity nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na výhru. Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. V prípade, ak takýmto konaním podľa prvej vety tohto článku vznikne organizátorovi akákoľvek škoda, je hráč povinný túto škodu poškodenému uhradiť v celom rozsahu.

 

VIII. Osobné údaje

 1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na základe nasledovného právneho základu:
  1. Splnenie podmienok pre účasť v bonusovej schéme – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok tejto aktivity – zmluva, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán
  2. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva
 2. Rozsah spracúvaných osobných údajov
  1. Osobné údaje hráčskeho účtu v zmysle Článku 3, bod 4. Všeobecných obchodných podmienok
 3. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum pripísania bonusu
 4. Viac informácií nájdete v informačnej povinnosti na webovom sídle prevádzkovateľa www.tipos.sk, v časti Ochrana súkromia – Marketing, Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [marketing]

 

IX.    Zverejnenie štatútu aktivity a účinnosť

Tento štatút aktivity bude zverejnený na www.tipos.sk. Tento štatút sa spravuje právnym poriadkom slovenskej republiky a nadobúda účinnosť dňa 29. 12. 2023.

 

X.     Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb z aktivity

1.     Z účasti na aktivite sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu organizátora, ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto aktivity, a osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

2.     Osobám vylúčeným z účasti v aktivite podľa bodu 1. tohto článku štatútu nevzniká nárok na výhru v aktivite, resp. ak im už vznikol a následne nastanú u nich podmienky pre vylúčenie z účasti v aktivite, nárok na výhru v aktivite im zaniká.

 

XI.    Osobitné a záverečné ustanovenia

1.     Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč svoj súhlas s pravidlami aktivity podľa štatútu aktivity a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.     Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

3.     Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo Výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

         4.      Hráč sa môže na organizátora obrátiť so svojou reklamáciou v súvislosti s jeho účasťou v aktivite, a to písomným podaním zaslaným na adresu sídla               organizátora v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť oprávňujúca podanie reklamácie; nie však neskôr ako v lehote do 60                         kalendárnych dní odo dňa ukončenia trvania aktivity podľa článku I. bod 2. tohto štatútu. Po doručení reklamácie organizátor túto vybaví bezodkladne,                     najneskôr v lehote určenej príslušnými právnymi predpismi.

 

Zverejnené 28. 12. 2023