X Zavrieť
Logout
Vernostny

Štartovací bonus až 10 EUR

Definícia:

  • Zaregistrujte sa uskutočnite prvý peňažný vklad.

  • Pri vklade do 10 € vám dáme 100% vkladu.

  • Štartovací bonus je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno a Šport (TIPKURZ.SK).

  • Použitie Štartovacieho bonusu 10 € je rozdelené medzi eTIPOS.sk sekcie v pomere 50% pre eTIPOS.sk Kasíno a 50% pre eTIPOS.sk Šport.

  • Platnosť bonusu získaného v tejto akcii je 30 dní od jeho pripísania na hráčske konto. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

Chcem hrať v kasíne

Chcem tipovať šport

Registrácia

Štatút bonusovej schémy

„Uvítací bonus 10 eur“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Uvítací bonus 10 eur“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej len „VOP“)“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na stránkach organizátora do 31. 12. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Základnou podmienkou na priznanie Uvítacieho bonusu 10 eur je prvá registrácia (zriadenie komplexného hráčskeho konta na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“) hráča a prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto v čase trvania aktivity.

2.   Uvítací bonus 10 eur je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno (https://ecasino.etipos.sk) a na udalosti v sekcii Šport (https://tipkurz.etipos.sk). Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

3.   Pre prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto menší a rovný 10 eur bude priznaný bonus vo výške 100 % vkladu (t.j. pre prvý vklad 2 eur bonus 2 eur, pre prvý vklad 10 eur bonus 10 eur). Pre prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto väčší ako 10 eur bude priznaný bonus maximálne vo výške 10 eur. Na ďalšie nasledujúce vklady neprislúcha nárok na Uvítací bonus 10 eur.

4.   Použitie Uvítacieho bonusu 10 eur je rozdelené medzi eTIPOS.sk sekcie v pomere 50% pre eTIPOS.sk kasíno a 50% pre eTIPOS.sk Šport. To znamená, že z obdržaného bonusu napríklad vo výške 10 eur bude možné čerpať na kasínové hry bonus 5 eur a na športové udalosti 5 eur.

5.   Uvítací bonus 10 eur bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od navýšenia hráčskeho konta o peňažné prostriedky z prvého vkladu a je ho možné čerpať okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto.

6.   Uvítací bonus 10 eur sa pri vkladoch na stávku v kasínových hrách alebo na športových stávkach čerpá prednostne. Zostatok kreditu vo výške nevyčerpaného Uvítacieho bonusu 10 eur nie je možné previesť na bankový účet hráča.

7.   Uvítací bonus 10 eur má obmedzenú platnosť. Obdržaný bonus sa hráčovi automaticky v danej sekcii odpočíta, pokiaľ nesplní nasledujúce podmienky:

   a)   do 30 dní od obdržania bonusu nezrealizuje stávku v režime o peniaze v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno,

   b)   do 30 dní od obdržania bonusu nezrealizuje stávku v režime o peniaze v herni eTIPOS.sk v sekcii Šport s minimálnym výsledným kurzom tiketu 1,5.

8.   Nárok na Uvítací bonus (ďalej aj ako „bonus“) hráčovi zaniká v prípade, ak prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto nezrealizuje do 30 dní od zriadenia hráčskeho konta.

9.   Z použitia bonusu do hry v internetovej herni eTIPOS.sk sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

10.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

11.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

12.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

13.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

14.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

15.   Bonus je platný iba organizátorom určené časové obdobie; ak v určenej dobe bonus nie je využitý v súlade s VOP a týmto štatútom, uplynie platnosť bonusu a bonus bude hráčovi odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

16.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto do 31.08.2019 do 23.59 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP najneskôr do 31.08.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

17.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.09.2019 od 00:00 hod do 30.09.2019 do 23:59 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP najneskôr do 30.09.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

18.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.10.2019 od 00:00 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP v lehote určenej organizátorom vo vyhlásení zverejnenom na: www.etipos.sk, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

19.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte alebo vo VOP, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu alebo porušil akékoľvek ustanovenie VOP. V prípade, ak bol bonus podľa tohto bodu už hráčovi neoprávnene pripísaný, má organizátor právo pripísaný bonus hráčovi odobrať.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá. Organizátor má právo rozhodnúť o zrušení aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

Zverejnené 28. 08. 2019

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.