X Zavrieť
Logout

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ AKTIVITY
 

Definícia akcie:

 • Dobi si prvýkrát hráčske konto po svojej 1. registrácii v herni eTIPOS.sk v hodnote aspoň 20 € a dáme ti bonus vo výške 50% z tvojho 1. vkladu a to na hranie v herni eTIPOS.sk podľa podmienok tohto štatútu.

 • Maximálna výška bonusu je 20 € a to pri vklade 40 € a viac.

 • Výška bonusu sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta a to smerom nadol (napr. pri nároku na bonus 13,125 € sa bonus pripíše vo výške 13,12 €)

 • Hráč si musí hráčske konto dobiť max. do 30 dní odo dňa vykonania komplexnej registrácie.

 • Pri opakovanej registrácii hráčskeho konta hráč nemá nárok na získanie bonusu.

 • Bonus platí pre nové registrácie od 27. 5. 2024 od 10:00 hod.
   

Chcem si dobiť konto

 

„REAKTIVAČNÝ BONUS PRE VERNÝCH HRÁČOV“
 

Preambula
 

Tento štatút propagačnej aktivity „REAKTIVAČNÝ BONUS PRE VERNÝCH HRÁČOV“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami  hráčskeho účtu pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).
 

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

 1. v deň zapojenia sa do aktivity podľa článku IV. štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou v aktivite v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;
 2. spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry prevádzkovanej organizátorom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi hazardných hier organizátora;
 3. nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,
 4. v čase trvania aktivity má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „hráčske konto“);
 5. súhlasí s podmienkami tejto aktivity v celom rozsahu

(ďalej aj ako “hráč“).
 

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2024. Aktivita bude pozostávať z viacerých samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.
 

IV. Pravidlá aktivity

1. Aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II a podmienky uvedené v čl. IV tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne eTIPOS.sk (ďalej aj ako “internetová herňa”), ktorý má zriadený komplexný hráčsky účet na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami“, bude mať možnosť zúčastniť sa v internetovej herni tejto aktivity o získanie odmeny v podobe jednorazového bonusu ako vkladu na stávky v herni alebo bonusu získaného z otočenia voľného spinu definovanú podľa čl. IV. bod 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“); v prípade, že splní základnú podmienku podľa bodu 3 tohto článku štatútu, všetky podmienky uvedené v oznámení a podmienky tejto aktivity podľa tohto štatútu.

3. Základnou podmienkou na získanie bonusu je prihlásenie sa do hráčskeho účtu herne eTIPOS.sk a prvý vklad na hráčsky účet vo výške definovanej v oznámení v lehote určenej v oznámení, nie však neskôr ako v čase trvania kola tejto aktivity.

4. Odmena v jednotlivom kole aktivity bude definovaná v oznámení odoslanom hráčovi (napr. bonus v hodnote 5 € na použitie v herni v hre/hrách definovaných v oznámení). Organizátor môže v oznámení určiť, že hráč podľa bodu 2 tohto článku štatútu, ktorý sa zúčastní aktivity, obdrží v prípade splnenia podmienok na získanie nároku na odmenu definovaných v bode 2. a 3 tohto článku štatútu ponuku príslušného počtu voľných spinov na použitie v hre/hrách definovaných v oznámení. Spôsob určenia hodnoty bonusu po vykonaní voľného spinu v hre je uvedený v bode 5. tohto článku štatútu. Bonus môže hráč v každom kole aktivity obdržať len jedenkrát. Platí však obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách definovaného v oznámení aktivity.

5. Spôsob určenia hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu v hre:

   a. hráč vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) pričom platí, že definovaná hra je hrou pre zábavu, nie je prevádzkovaná ako hazardná hra a je súčasťou tejto aktivity a to do 30 dní odo dňa jeho obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. Definovaná hra je dostupná na www.tipos.sk v sekcii eTIPOS.sk, je určená vo vyhlásení kola aktivity a zapojiť sa do nej môže hráč využitím určeného počtu voľných spinov v súlade s podmienkami určenými týmto štatútom (a ktorých použitie je limitované len na účely účasti v tejto aktivite);

   b. v prípade vygenerovania hernej línie so symbolmi, ktorá je určená ako výherná pre príslušnú hru (legenda výherných kombinácií pre každú z hier je k dispozícii v hernom okne samotnej hry a v návode príslušnej hry dostupnom v hernom pláne internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne na www.tipos.sk), je hodnota bonusu (na použitie v herni do sekcie určenej definíciou, napr. Kasíno) určená násobkom (fiktívnej hodnoty) koeficientu voľného spinu v hre definovanej vo vyhlásení (napríklad rovný 0,10) a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou  štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri vygenerovaní (vytočení) tejto výhernej línie s výhernými symbolmi (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin) a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50,- EUR;

   c. Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa oznámenia) x 50 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v sekcii Kasíno;

   d. Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa oznámenia) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii;

   e. v prípade voľných spinov nie je možné uplatniť znásobenie výhry;

   f. podmienkou na získanie odmeny v prípade vykonania voľných otočení - spinov podľa tohto štatútu je vygenerovanie hernej línie s výhernými symbolmi, ktorá je určená ako výherná (legenda výherných kombinácií pre každú z hier je k dispozícii v hernom okne samotnej hry a v návode príslušnej hry dostupnom v hernom pláne internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne na www.tipos.sk).

6. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

7. Bonus podľa bodu 4. tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčsky účet (navýšením stavu hráčskeho účtu) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne
na určené hazardné hry v internetovej herni a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

8. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold´em stoly.

9. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho účtu (pred inými prostriedkami na hráčskom účte).

10. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom podľa definície v jednotlivom kole aktivity. V prípade, ak nie je platnosť bonusu definovaná, je bonus platný najneskôr do 30 dní od jeho pripísania na hráčske účet, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho účtu. Organizátor môže odlišne od prvej vety tohto bodu čl. IV. štatútu rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčsky účet.

11. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom účte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

12. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčsky účet, ktoré je zablokované alebo zrušené.

13. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

14. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.
 

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčsky účet stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčsky účet bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčsky účet stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčsky účet hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.
 

VI. Osobné údaje

 1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na základe nasledovného právneho základu:
  1. Splnenie podmienok pre účasť v bonusovej schéme – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok tejto aktivity – zmluva, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán
  2. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva
 2. Rozsah spracúvaných osobných údajov
  1. Osobné údaje hráčskeho účtu v zmysle Článku 3, bod 4. Všeobecných obchodných podmienok
 3. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum pripísania bonusu
 4. Viac informácií nájdete v informačnej povinnosti na webovom sídle prevádzkovateľa www.tipos.sk, v časti Ochrana súkromia – Marketing, Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [marketing]
   

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.
 

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).
 

Zverejnené 29. 12. 2023