X Zavrieť
Logout

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ AKTIVITY – VIAC KÔL
 

Definícia akcie Narodeninový bonus:

 

 • Narodeninový bonus 50 free spinov máme pripravený pre všetkých našich verných hráčov!
 •  Stačí, ak nám napíšeš počas svojho narodeninového dňa na live chat, e-mail alebo zavoláš na našu infolinku a my ti na tvojom účte aktivujeme tento narodeninový bonus.
 • Do ktorej hry sme ti pripísali 50 FS, sa dozvieš v maily, ktorý ti bude odoslaný (over si, či máš u nás uvedený ten správny mail, prípadne ho oprav). FS ti aktivujeme najneskôr do 3 pracovných dní (spravidla však ešte v ten istý deň).
 • Podmienkou na aktiváciu bonusu je minimálny vklad 20€ a stávky 20€+ v kasíne za posledných 30 dní pred narodeninami.
 • Free spiny sú platné 5 dní od pripísania.
 • Bonus je určený iba pre zaregistrovaných hráčov , ktorí majú súhlas so zasielaním Marketingových akcii (inak ti nevieme poslať tento mail a ani žiadne iné akcie a bonusy).
 • Pripísané FS budú oznámené iba na mail hráča, ktorý je uvedený v registračných údajoch. Ak súhlas nemáš, môžeš nám ho udeliť vo svojom hráčskom účte a získať tak výhody tejto akcie.

 

 

Chcem hrať
 

 

„NOTIFIKAČNÝ BONUS PRE VERNÝCH HRÁČOV“

Preambula

 

Tento štatút propagačnej aktivity „NOTIFIKAČNÝ BONUS PRE VERNÝCH HRÁČOV“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

 

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

 

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:
a) spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardných hier v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a Herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu (ďalej len ako „herný plán“);

b)  dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
c) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,
d) v čase trvania tejto aktivity má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „hráčske konto“) a
e) súhlasí s podmienkami tejto aktivity (ďalej aj ako “hráč“).

 

 III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2024. Aktivita bude pozostávať z viacerých samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.
 

IV. Pravidlá aktivity

1. Aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II a podmienky uvedené v čl. IV tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne eTIPOS.sk (ďalej aj ako “internetová herňa” alebo „herňa“), ktorý obdrží prostredníctvom e-mailu, SMS, zobrazení POP UP-u alebo správy v hráčskom konte oznámenie o aktivite, ktorej podmienky budú v oznámení definované (ďalej aj ako „oznámenie“), bude mať možnosť zúčastniť sa v internetovej herni tejto aktivity o získanie odmeny v podobe jednorazovo prideleného bonusu použiteľného na úhradu vkladu pri podaní stávky v internetovej herni alebo bonusu získaného z vykonaného voľného spinu definovanú podľa čl. IV. bod 3 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“); v prípade, že splní všetky podmienky uvedené v oznámení (napr. prihlásenie sa do hráčskeho účtu v dátume a čase definovanom vo vyhlásení ,  uzatvorenie stávky v hodnote 100 € v internetovej herni v čase trvania kola aktivity a pod.) a podmienky tejto aktivity podľa tohto štatútu. Oznámenie podľa prvej vety tohto bodu štatútu môže byť vykonané aj spôsobom, že bude obsahovať prelink na stránku organizátora, na ktorej budú definované podmienky kola tejto aktivity (ďalej tiež aj ako „podmienky uvedené v oznámení“).

3. Odmena v jednotlivom kole aktivity bude definovaná v oznámení odoslanom hráčovi (napr. bonus v hodnote 5 € na použitie v herni v hre/hrách definovaných v oznámení). Organizátor môže v oznámení určiť, že hráč, ktorý sa zúčastní aktivity, obdrží v prípade splnenia podmienok na získanie nároku na odmenu definovaných v bode 2. tohto článku štatútu ponuku príslušného počtu voľných spinov v hre/hrách definovaných v oznámení; s ktorými môže naložiť podľa bodu 4 tohto čl. štatútu. Spôsob určenia hodnoty bonusu po vykonaní voľného spinu v hre je uvedený v bode 4. tohto článku štatútu. Bonus podľa tohto štatútu môže hráč v každom kole aktivity obdržať len jedenkrát, pričom platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách definovaného v oznámení aktivity.

4. Spôsob určenia hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu v hre:

   a. hráč vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre), pričom platí, že definovaná hra je hrou pre zábavu, nie je prevádzkovaná ako hazardná hra a je súčasťou tejto aktivity; a to do 5 dní odo dňa jeho obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. Definovaná hra je dostupná na www.tipos.sk v sekcii eTIPOS.sk, je určená vo vyhlásení kola aktivity  a zapojiť sa do nej môže hráč využitím určeného počtu voľných spinov v súlade s podmienkami určenými týmto štatútom (a ktorých použitie je limitované len na účely účasti v tejto aktivite) ;

   b. v prípade vygenerovania hernej línie so symbolmi, ktorá je určená ako výherná pre príslušnú hru (legenda výherných kombinácií pre každú z hier je k dispozícii v hernom okne samotnej hry a v návode príslušnej hry dostupnom v hernom pláne internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne na www.tipos.sk), je hodnota bonusu (na použitie v herni do sekcie určenej definíciou, napr. Kasíno) určená násobkom (fiktívnej hodnoty) koeficientu voľného spinu v hre definovanej vo vyhlásení (napríklad rovný 0,10) a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou  štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri vygenerovaní (vytočení) tejto výhernej línie s výhernými symbolmi (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin) a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50,- EUR;

   c. Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa oznámenia) x 50 (znásobujúca hodnota pri zobrazení výhernej kombinácie obsahujúcej výherné symboly na hernej línii po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v sekcii Kasíno;

   d. Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa oznámenia) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri zobrazení výhernej kombinácie s výhernými symbolmi na hernej línii po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii;

   e. v prípade voľných spinov nie je možné uplatniť znásobenie výhry;

   f. podmienkou na získanie odmeny v prípade vykonania voľných otočení - spinov podľa tohto štatútu je zobrazenie výhernej kombinácie s výhernými symbolmi na hernej línii, ktorá je určená ako výherná (legenda výherných kombinácií pre každú z hier je k dispozícii v hernom okne samotnej hry a v návode príslušnej hry dostupnom v hernom pláne internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne na www.tipos.sk);

   g. hodnota získaného bonusu podľa tohto bodu štatútu sa zaokrúhľuje na desať celých eurocentov nadol.

5. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity. Hráč, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto štatútu, sa môže zúčastniť tejto aktivity v každom vyhlásenom kole iba jedenkrát.

6. Bonus podľa tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

7. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold´em stoly.

8. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť, čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom podľa definície v jednotlivom kole aktivity. V prípade, ak nie je platnosť bonusu definovaná, je bonus platný najneskôr do 30 dní od jeho pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže odlišne od prvej vety tohto bodu čl. IV. štatútu rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

10. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

 

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

VI. Osobné údaje

  1. Splnenie podmienok pre účasť v bonusovej schéme – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok tejto aktivity – zmluva, v ktorej dotknutá osoba vystupuje jako jedna zo zmluvných strán
  2. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva
 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov
  1. Osobné údaje hráčskeho účtu v zmysle Článku 3, bod 4. Všeobecných obchodných podmienok
 2. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum pripísania bonusu
 3. Viac informácií nájdete v informačnej povinnosti na webovom sídle prevádzkovateľa www.tipos.sk, v časti Ochrana súkromia – Marketing, Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [marketing]
   

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos , resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.
 

VIII. Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 8. 4. 2024.
 

IX. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).
 

Zverejnené 8. 4. 2024