X Zavrieť
Závratné výhry aj cez mobil

Registračný bonus 5 eur

 

Ako na to?

 • Zaregistrujte sa alebo si aktualizujte svoje hráčske konto (hráči eTIPOS.sk s nepovýšeným hráčskym kontom).
 • Najneskôr do 3 pracovných dní od splnenia podmienok vám pripíšeme 5 €.
 • Zahrajte si s nimi ihneď, bez ďalších podmienok, žiadne povinné pretočenia. Podajte si tip napríklad na Eurojackpot, stavte si na obľúbený športový tím alebo sa zabavte v kasíne!
 • Zahrajte si na náš účet do 30 dní, aby ste o bonus neprišli!

Chcem sa zaregistrovať

Chcem si povýšiť registráciu

 

Pravidlá marketingovej aktivity ,, Registračný bonus 5 eur"

 

Preambula

Tieto pravidlá propagačnej marketingovej aktivity „Registračný bonus 5 eur“ (ďalej aj len ako “aktivita“) sú záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “pravidlá“).

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).

II. Podmienky účasti

Aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

 1. ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

 2. v čase trvania tejto akcie má zriadené hráčske konto na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

 3. súhlasí s podmienkami tejto aktivity.

III. Trvanie aktivity

Aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na webových stránkach organizátora až do 25.2.2018. Organizátor si vyhradzuje právo aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

IV. Pravidlá aktivity

 1. Základnou podmienkou na priznanie Registračného bonusu 5 eur (ďalej aj len ako “bonus“) je prvá registrácia (zriadenie hráčskeho konta na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“) hráča alebo povýšenie existujúceho hráčskeho konta podľa bodu 17 článku VI Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom na hráčske konto s plnou funkcionalitou na eTIPOS.sk.

 2. Registrácia musí byť overená a schválená organizátorom ako prevádzkovateľom v zmysle Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom. Požadované sú fotokópie, fotografie alebo scany (pdf formát nie je akceptovaný) dvoch rôznych dokladov Vašej totožnosti. Občan Slovenskej republiky musí nahrať OBOJSTRANNÚ (teda PREDNÚ aj ZADNÚ stranu) neupravovanú farebnú fotokópiu, scan alebo fotografiu platného OBČIANSKEHO PREUKAZU/ID KARTY s čitateľnými identifikačnými údajmi. Okrem toho je tiež nutné nahrať fotokópiu ďalšieho platného dokladu, potvrdzujúceho totožnosť (napr. prednú stranu VODIČSKÉHO PREUKAZU alebo KARTY POISTENCA, PAS a podobne). Cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky musí zaslať farebnú fotokópiu dokladu o povolení na pobyt s viditeľnou fotografiou a čitateľnými identifikačnými údajmi, a tiež ďalší doklad (napr. vodičský preukaz, preukaz poistenca a podobne). Fotografie / scany s dokladmi nie je možné nahrávať vo formátoch .pdf a .doc(x). Povolené sú iba obrázky vo formáte .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp. Nečitateľné a čiernobiele fotokópie dokladov nebudú organizátorom odmenené. 

 3. Bonus je uplatniteľný na všetky hry v herni eTIPOS.sk. Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

 4. Bonus bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na jeho priznanie a je ho možné čerpať okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto.

 5. Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

 6. Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

 7. Bonus má obmedzenú platnosť. Obdržaný bonus sa hráčovi automaticky odpočíta, pokiaľ do 30 dní od obdržania bonusu nezrealizuje stávku v režime o peniaze v herni eTIPOS.sk.

 8. Jeden hráč smie mať len jedno hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

 9. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

 10. Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity (napríklad pri podozrení vytvárania hráčskeho konta za účelom výberu bonusu) sankcionovať odňatím alebo nepriznaním bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

 11. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

 12. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V. Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo bonus hráčovi nepripísať v prípade, ak hráč nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel.

VI. Osobné údaje

Organizátor aktivity spracúva osobné údaje hráča v súlade so zákonom  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účasťou v tejto aktivite hráč súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov  organizátorom v informačnom systéme Marketing. Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej tiež „Zákon“) organizátor informuje hráča, že jeho osobné údaje budú spracúvané pre účely účasti v tejto aktivite a aktívneho informovania o  organizátorovi, produktoch a službách  organizátora a iných subjektov.

Poskytnutie osobných údajov hráčom je dobrovoľné a bez následkov, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefónny kontakt a informácie súvisiace so zaslanými dátami.

Spracúvanie získaných údajov bude uskutočňované po dobu 5 rokov od  hráčovej poslednej uskutočnenej transakcie v rámci lotériových a stávkových služieb organizátora. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v súlade so Zákonom.

V mene  organizátora môže osobné údaje  hráča spracúvať spoločnosť EASIT s.r.o., IČO: 29293171, registrovaná pod spisovou značkou C 71715 vedená na Krajskom súde v Brne, so sídlom Čechyňská 417/9, 602 00 Brno, Česká republika v zmysle Zákona označená ako sprostredkovateľ. Osobné údaje hráča môžu byť poskytnuté tretím stranám výhradne v súlade s platnou legislatívou. Zoznam tretích strán je uvedený na www stránkach organizátora.

Podľa § 28 Zákona má  hráč právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

a) informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) informácie o spracúvaní jeho osobných údajov,

c) presné informácie o zdroji jeho osobných údajov,

d) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu zákona.

Ustanovenie § 28 Zákona obsahuje aj ďalšie práva hráča, ktoré si môže uplatniť.

VII. Zverejnenie pravidiel aktivity

Tieto pravidlá aktivity budú zverejnené na www.etipos.sk a zároveň dostupné u organizátora tejto aktivity.

VIII. Reklamácie

 1. Ak nebude hráčovi po splnení požadovaných podmienok bonus priznaný, má možnosť uplatniť reklamáciu, obsahujúcu identifikačné údaje hráčskeho konta a popis problému, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku na tento bonus.

 2. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára http://podpora.etipos.sk/servicedesk/customer/portal/7. Takéto podanie reklamácie musí hráč potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

 3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie plynutia začiatku reklamačnej lehoty je dátum podania listu na pošte.

 4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., tipujúcemu na adresu, ktorú uvedie v liste, ktorým si uplatnil reklamáciu. Rozhodnutie organizátora je konečné.

IX. Osobitné a záverečné ustanovenia

 1. Účasť v aktivite je dobrovoľná, hráč ju môže kedykoľvek odvolať na http://podpora.etipos.sk/servicedesk/customer/portal/7. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč svoj súhlas s týmito pravidlami aktivity a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

 3. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania týchto pravidiel, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusu v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor aktivity si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z aktivity ktoréhokoľvek hráča, ktorý porušil a/alebo porušuje „Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“ zverejnené na https://www.etipos.sk/Player/UserAgreementRaw.aspx .    

  V Bratislave dňa 24.1. 2018